فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

 
 

ستاد هدايت بهداشت و درمان

عنوان

نشاني

تلفن

نمابر

ستاد هدايت و ستاد نوروزي دانشگاه علوم پزشكي

خيابان چهارباغ بالا، ابتداي خيابان نظرشرقي، مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي اصفهان

6633366

6629926

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي

2-6619661

6612193

مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي

6262277-6262299-115

6265556

تلفن گوياي واحد رسيدگي به شكايات

6629927

-

واحد بهداشت محيط مركز بهداشت استان

44771000

-

واحد اطلاع رساني دارويي معاونت غذا و دارو

5-6699614

-

 
 
 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان