فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

کشیک نوروزی کارشناسان رسیدگی به اسناد پزشکی تأمین‌اجتماعی

بیمارستان

 

کارشناسان

سپاهان5/8-5/7
فردوس 15/9-9
صدوقي14-45/9

کاشانی 5/ 9-5/7
بهشتی 11 -10
سعدی 14- 15/11

مهرگان 5/8-5/7
اصفهان 9-5/8
سينا 45/10-5/9
عيسي بن مريم(ع) 14-11

عسگریه (ع ) 9-5/7
اميرالمومنين (ع 11-5/9
نور 14-5/11

امین 10-5/7
فیض 12-15/10
زهرای مرضیه ( س) 13-12
حضرت زهرا زینببه (س) 14-13

گلدیس - سوانح سوختگی – امام حسین (ع ) - چمران - کلینیک ناباروری- حجتیه(عج) – مرکز جراحی محدود میلاد
5/7 اداره

بهارستان 5/8-5/7
الزهرا ( س) 14-45/8
577 ارتش ( در صورت نیاز )

سیدالشهدا (ع)
14-5/7

آقاي سعيد قربانيان

11و12و13/1/91

2 و 3/1/91

1 و 4/1/91

 

 

 

29/12/90

 

آقاي محسن بنائي

 

 

 

 

3/1/91

 

11و12و13/1/91

 

آقای نادر گلی

 

 

 

29/12/90 1و2و3و4و11و12و13/1/91

 

 

 

 

آقاي محمدرضا پسران شریف شريف

 

 

11و12و13/1/91

 

4/1/91

 

 

 

آقاي مجيد رئوفي

 

 

 

 

11 و12/1/91

 

 

 

آقاي اسدالله قجاوند

 

 

3/1/91

 

29/12/90 و1و2/1/91

 

 

 

آقاي احمد علي اكبري

 

29/12/90
1و4و11و12و13/1/91

 

 

 

 

2 و 3/1/91

 

آقای محمد باقر شیروانی

 

 

 

 

 

29/12/90
3و4و11و12و13/1/91

 

 

آقاي عليرضا گرداني

 

 

 

 

 

 

 

29/12/90 و1و2و3و4و11و12و13/1/91

آقای مهرگان فلاح

 

 

 

 

13/1/91

 

 

 

آقای محسن صالحی

 

 

 

 

 

1و2/1/91

 

 

خانم مژگان نوریان

29/12/90 1و2و3و4/1/91

 

 

 

 

 

 

 

آقای احمد خالصی

 

 

2/1/91

 

 

 

29/12/90

 

آقای محمد ونداده

 

 

29/12/90

 

 

 

1 و 4/1/91

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان