فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

کشیک نوروزی پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی مراکز درمانی دولتی و خصوصی

مرکز تصویر برداری MRI , CT سپاهان همه روزه در ایام تعطیل وغیر تعطیل به صورت( صبح و عصر) و شب بصورت آنکال مرکز
تصویر برداری شفا همه روزه صبحها وMRI اصفهان همه روزه( صبح و عصر) به غیر از روزهای تعطیل
آدرس مرکز سپاهان: اصفهان، خیابان دقیقی تلفن: 6273030
آدرس مرکز اصفهان: اصفهان، خیابان شمس آبادی تلفن: 2205830
آدرس مرکز شفا: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی،بن بست ندا تلفن: 6644740

و بیمارستان های : الزهرا – شریعتی – کاشانی – امین و غرضی

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان