فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

کشیک نوروزی شبکه‌های بهداشت و درمان استان اصفهان

 

مركز بهداشت شماره يك شهرستان اصفهان


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر احمد جمشيدي

2650117 0913

2 - جانشين ستاد: آقاي محمدباقر رضاعلي

1285468 0913

دکتر حمید ترک زاده

09131265258

3- تلفن ستاد:

3-4466702- 0311 و 446671012

4-فاکس

4459021-0311

 

مركز بهداشت شماره دو شهرستان اصفهان

1- رئيس ستاد: آقاي دكتر علي پارسا

1254043 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر مهشید احمدیان

09131157874

3- تلفن ستاد:

8 و 4466705 – 0311

فاکس:

4466706-0311

 

شبكه بهداشت و درمان اردستان


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر حسن ذبيحي

3617147 0913

2 - جانشين ستاد : آقاي دكتر سيدمحسن فياض

3093610 0913

3- تلفن ستاد:

14-5244112- 0362
5244043-0362

4-فاکس

03625243144

 

شبكه بهداشت ودرمان برخوار


1- رئيس ستاد: آقاي دكترمهرداد آرمان پناه

09132140800

2 - جانشين ستاد: خانم دکتر ایزدی

09131296272

3- تلفن ستاد:

2-5811151-0312

4- فاکس

03125810373

شبكه بهداشت و درمان تيران وكرون


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر گله‌داري

1311729 0913

2 - جانشين ستاد: آقاي دكتر سعيد چمي

1339934 0913

آقای دکتر غلامرضا رئیسی زاده

09132301041

3- تلفن ستاد:

3223304- 0332

4-فاکس

03323226393

 

 

شبكه بهداشت و درمان چادگان


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر حسين پریوش

1885598 0913

2 - جانشين ستاد: آقاي دکتر مجتبی امینیان

09131050687

3- تلفن ستاد:

4724313 - 0372

4-فاکس

03724722203

 

شبكه بهداشت و درمان خميني‌شهر


1- رئيس ستاد: خانم دکتر مسعودی

09132026461

2 - جانشين ستاد: خانم دکتر طاهری

09133072821

3- تلفن ستاد:

2-3201001- 0311
2-3601000-0311

4-فاکس

3647068-0311

 

شبكه بهداشت و درمان خوانسار


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر سيدعليرضا علوي

3714069 0913

2 - جانشين ستاد: خانم موسوي صانعي

3710942 0913

3- تلفن ستاد:

2229000- 0371

4-فاکس

0371222774

 

شبكه بهداشت و درمان دهاقان


1- رئيس ستاد: آقاي دکتر ماشاء ا... محمدی

9151394 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر نسرین فخری

09133657712

3- تلفن ستاد:

2627030- 0322

فاکس:

2622611-0322
2625811-0322

 

شبكه بهداشت و درمان سميرم


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر خاکباز

2008251 0913

2 - جانشين ستاد: آقاي احمدرضا آقايي

8216218 0913

3- تلفن ستاد:

3222094- 0322

4-فاکس

3220265-0322

 

شبكه بهداشت و درمان شاهين‌شهر و ميمه


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر حسن كمالي

1122054 0913

2 - جانشين ستاد: خانم دکتر اعتضادی

09133285491

3- تلفن ستاد:

5250003 - 0312

4-فاکس

03125250099

شبكه بهداشت و درمان شهرضا


1- رئيس ستاد نوروزي شبكه : آقاي دكتر محمدحسین حریری

09133152482

2 - جانشين رئيس ستاد نوروزي شبكه : آقاي دكتر حجت ا... تنهایی

09133226074

آقای موسوی(امور اجرایی)

09133210265

3- تلفن ستاد نوروزي شبكه :

2223071 -0321 و 223074-0321

4-فاکس

2229603 -0321 و22230000-0321

شبكه بهداشت و درمان فريدن


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر علی اصغر صبوحی

3179743 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر سحر مراتیان

09132716094

3- تلفن ستاد:

4-4222601 – 0372

4-فاکس

03724222601

 

شبكه بهداشت و درمان فريدونشهر


1- رئيس ستاد: آقاي اصلانی

09133718229

2 - جانشين ستاد: خانم دكتر فرود

3258442 0913

3- تلفن ستاد:

5224209 – 0372 و 5222035-0372 5222058-0372

4-فاکس

03725222022

 

شبكه بهداشت و درمان فلاورجان


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر مصطفي رضايي

3687443 0913

2 - جانشين ستاد: دکتر میرشمس

09133151626

3- تلفن ستاد :

3- 7421100- 0312

4-فاکس

03123122727

 

شبكه بهداشت و درمان گلپايگان

1- رئيس ستاد: آقاي دكتر محمدصادق فياضي

1711391 0913

2 – جانشين رئیس ستاد: آقاي دكتر مجتبی فیاضی

09131719301

آقای عباسعلی جمالی

09131282419

3- تلفن ستاد:

3227040 - 0372

4-فاکس

3224003-0372

 

شبكه بهداشت و درمان لنجان


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر علی رضا انتظاری

09133361571

2 - جانشين ستاد: آقای دکتر اصغر سعیدی

09133276765

3- تلفن ستاد:

2235767 – 0334

4-فاکس

03342235532

 

شبكه بهداشت و درمان مباركه


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر شهرام حاجيان

1690179 0913

2 - جانشين ستاد: آقاي دكتر امين‌صالحي

3137977 0913

3- تلفن ستاد:

5274001 – 0335
5274006 – 0335
5274005 – 0335

4-فاکس

03355274004

 

شبكه بهداشت و درمان نائين


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر علی شریفی 25/12/90 الی 5/1/90

09133862232

*دکتر حاجی مانیان 6/2/91 الی 15/1/91

09138185576

2 - جانشين ستاد: آقاي دكتر حمید دهقانیان نصیری 25/12/90 الی 5/1/90

09133230562

* آقای دکتر براتی 6/1/91 الی 15/1/91

09133287159

3- تلفن ستاد:

03232253020

فاکس

2253018-0323


 

 

شبكه بهداشت و درمان نجف‌آباد


1- رئيس ستاد: آقاي دكتر علي سمندري

3265584 0913

2 - جانشين ستاد: آقاي ناصر چهارده معصومی

09131311374

3- تلفن ستاد:

7-2622056-0331

4-فاکس

2626074-0331

 

شبكه بهداشت و درمان نطنز


1- رئيس ستاد: آقای دکتر گلی

09133618017

2 - جانشين ستاد آقاي دكتر قاسمعلي اكبري:

1087814 0913

3- تلفن ستاد نوروزي :

3- 4242010 – 0362

4-فاکس

4247474-0362 و 4244507-0362

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان