فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

فهرست بيمارستانهاي پيشنهادي براي گردشگران خارجي و ايراني

تلفن

آدرس

رشته فعاليت

شهرستان

نام

2330043-5

خ شيخ بهايي

عمومي

اصفهان

مهرگان

6275751

خ صفه - روبرو بيمارستان الزهرا

عمومي

اصفهان

بهارستان

6613082-6

خ مير

عمومي

اصفهان

سپاهان

6273031-46

بوستان سعدي كوي خداوردي

عمومي

اصفهان

سعدي

2368011-5

خ شمس آبادي چهارراه قصر

عمومي

اصفهان

سينا

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان