فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کميته نگهداری و تعميرات

- شناسایی پتانسیل شرکتهای خدماتی و هماهنگی جهت اقدام لازم در ستادهای اجرائی و اماکن استقرار
- کنترل و ممانعت از حفاریهای سطح شهر
- ایجاد بسترهای مورد نیاز برای پوشش مخابراتی و ... ستادهای هدایت و اسکان، کمیته های و ستادهای اجرائی و کیوسکهای اطلاع­رسانی
- کنترل و استانداردسازی کلیه تجهیزات و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی سطح شهر
- ارائه خدمات به هنگام در امور فنی و کارگاهی به ستادهای اجرائی و کمیته ها
- جمع­آوری آمار و اطلاعات و ارسال به صورت روزانه طبق فرمت اعلام شده ستاد
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان