فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کميته ايمنی و حوادث
 

- شناسایی امکان تحت عملکرد ستاد
- بازدید و بررسی فنی و ایمنی اماکن تحت عملکرد و ستاد و تأییدیه فنی
- همکاری با اتحادیه اماکن و مشاورین املاک و ... جهت بررسی اماکن اسکان و تاییدیه فنی
- همکاری با ستادهای اجرایی جهت بررسی کلیه امکان اسکان و تأییدیه فنی
- تهیه لیست شیفت بندی منابع انسانی در بعد:
- ستادهای اجرایی و اماکن اسکان مسافرین
- ایستگاههای آتش نشانی
- استقرار اکیپ ویژه غواص در حاشیه زاینده رود
- استقرار در نقاط مرکزی شهر و مراکز تجمعی
- استقرار اکیپ ویژه کوهستان در کوه صفه و آتشگاه
- ایجاد تاسیسات و تجهیزات زیربنایی ایمنی و استاندارد از جمله:
کپسول آتش نشانی و... در محل‌های استقرار و اسکان مسافرین
- سرکشی و بازدید از کلیه اماکن اسکان مسافرین
- جمع­آوری آمار و اطلاعات و ارسال به صورت روزانه طبق فرمت اعلام شده ستاد
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه جهت جبران خدمت به ستاد.
کميته نگهداری و تعميرات
- شناسایی پتانسیل شرکتهای خدماتی و هماهنگی جهت اقدام لازم در ستادهای اجرائی و اماکن استقرار
- کنترل و ممانعت از حفاریهای سطح شهر
- ایجاد بسترهای مورد نیاز برای پوشش مخابراتی و ... ستادهای هدایت و اسکان، کمیته های و ستادهای اجرائی و کیوسکهای اطلاع­رسانی
- کنترل و استانداردسازی کلیه تجهیزات و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی سطح شهر
- ارائه خدمات به هنگام در امور فنی و کارگاهی به ستادهای اجرائی و کمیته ها
- جمع­آوری آمار و اطلاعات و ارسال به صورت روزانه طبق فرمت اعلام شده ستاد
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان