فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کميته زيباسازی و فضاسازی شهری

- تهیه طرح و ارائه برنامه های ویژه پیشنهادی در قالب تعداد و نوع برنامه ، هزینه اجرایی ، منابع انسانی و ... .
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه به ستاد.
- برگزاری نشست تخصصی با ارگانهای فرهنگی و مذهبی و ورزشی شهر
- شناسایی توان و پتانسیل‌های ارگانهای فرهنگی، مذهبی، ورزشي شهر
- همکاری با کمیته های اطلاع رسانی و فرهنگی جهت طراحی کلیه بسته های اطلاع رسانی و کلیپ های ویژه
- همکاری با کمیته فرهنگی جهت اجرای برنامه های ویژه در ستادهای اجرایی ، فرهنگسراها و سطح شهر
- ارائه طرح و اجرای فضاسازی و زیباسازی ویژه گلستان شهدا
- ارائه طرح و اجرای فضاسازی و زیباسازی ویژه باغ رضوان
- ارائه طرح و اجرای فضاسازی ویژه در امکان عمومی ، دیدنی و شاخص همچون میدان امام خمینی (ره) و ...
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان