فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
ايمني در تأسيسات و تجهيزات شهري

1- عدم اسكان در نزديكي تايلوهاي برق،‌ پايه هاي روشنايي، آبنماها و موتورخانه ها
2- عدم استفاده غير مجاز از برق در پارك ها ( انشعاب از پايه هاي روشنايي و ...)
3- عدم شستشو در آبنماها
4- توجه به نكات ايمني و رعايت محدوده سني كودكان در استفاده از محوطه هاي بازي سطح پارك ها
5- عدم اسكان در نقاط تاريك
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان