فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
 
 
 

برنامه هاي سينماي اصفهان

رديف

سينما

فليم سينمايي

ساعت شروع نمايش فيلم

1

قدس

خوب بد جلف

11

13

15

17

19

21

گشت 2

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

2

سپاهان

يك روز بخصوص

11

13

15

17

19

21

خوب، بد ، جلف

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

3

ساحل

گشت 2

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

4

پرديس سينمايي چهارباغ

آباجان

10:15

12:15

14:15

16:15

18:15

20:15

يك روز بخصوص

10:45

12:45 

14:45 

16:45 

18:45 

20:45 

ماجراي نيم روز

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

سه بيگانه

 

 

 

17 

19 

 

5

فلسطين

 

11

13

15

17

19

21

 

10:15

12:15

14:15

16:15

18:15

20:15

 

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

سه بيگانه

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

6

فرهنگيان

سلام بمبئي

 

 

 

 

 

 

مبارك

19:30

 

 

 

 

 

قيمت بليط : 60000 ريال
 

رديف

سينما

آدرس

تلفن

1

سينما قدس اصفهان

اصفهان خيابان مطهري

031 - 32330020

2

سينما ساحل اصفهان

اصفهان ميدان انقلاب

031 - 32226188

3

سينما سپاهان اصفهان

اصفهان خيابان چهارباغ عباسي كوچه سپاهان

031 - 32206260

4

پرديس سينمايي چهارباغ

اصفهان خيابان چهارباغ عباسي

031 - 32226955

5

سينما فلسطين اصفهان

اصفهان خيابان چهارباغ عباسي

031 - 32222445

6

سينما فرهنگيان اصفهان

اصفهان خيابان حافظ ابتداي شكرشكن

031 - 32227272

 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان