فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

مسيرهاي گردشگري استان اصفهان

رديف

نام مسير

جاذبه ها

اقامتگاهها

واحدهاي پذيرائي

تاريخي

فرهنگي

طبيعي

مذهبي

ساير

نوع اقامتگاه

درجه

مكان

نام

درجه

كيلومتر

1

اصفهان – كوهپايه – ورزنه – تالاب گاوخوني

×

×

×

×

×

ــ

ــ

ــ

قدس

2

60

2

اصفهان – كوهپايه – نائين

×

×

ــ

ــ

×

مهمانسراي جهانگردي، هتل گل نرگس

T 1
2

نائين
نائین

سامان

ــ

15

3

اصفهان – كوهپايه – نائين – اردستان

×

×

ــ

×

×

مهمانسراي جهانگردي

B 1

اردستان

سفير، مجتمع خدماتي رفاهي
محور نائین - اردستان

2

30
45

4

اصفهان – كوهپايه – نائين – انارك – خور

×

×

×

ــ

×

مهمانپذير عليخاني، مهمانپذير گرمه، شهر خور

شهر خور

انارك
روستاي گرمه

مجتمع خدماتی رفاهی

ــ

187
226

5

اصفهان – شهرضا

×

×

×

×

×

هتل منتظران، مهمانپذير نادري

2
3 ستاره

شهرضا

درخشان مجتمع خدماتی رفاهی

2

10 شهرضا
70

6

اصفهان – شهرضا – دهاقان

×

×

×

×

×

در دست ساخت

2 ستاره

 

 

 

 

7

اصفهان – شهرضا – سميرم

×

×

×

×

×

هتل آرش
مهمانپذير آنـا

1 ستاره
3 ستاره

سميرم

اکبر
تخت سلیمان

ــ
2

کمربندی سمیرم

8

اصفهان – مباركه – شهرضا

×

×

×

×

×

مهمانپذير قصر
هتل 3 ستاره در دست ساخت

ممتاز

مباركه

ــ

ــ

ــ

9

اصفهان – نجف آباد

×

×

×

×

×

مهمانپذير مقدم

ممتاز

نجف آباد

ــ

ــ

ــ

10

اصفهان – نجف آباد –تيران و كرون

×

ــ

×

×

×

مجموعه اقامتي تفريحي در حال ساخت

 

تيران و گرون

ــ

ــ

ــ

11

اصفهان – تيران و كرون – علويجه – دهق- گلپايگان

×

ــ

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي ارگ گوگد

B 2
T 2

گلپايگان

گلستان

2

30 داران

12

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – چادگان

×

×

×

×

×

دهكده اقامتي، تفريحي چادگان

مجتمع خدماتی رفاهی سه راهی زاینده رود

72

13

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – فريدن

×

×

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي داران

T 1

داران

گلستان مجتمع خدماتی رفاهی داران

30 داران
119

14

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – فريدونشهر

×

×

×

×

×

مهمانپذير بهـار

1 ستاره

فريدونشهر

مجتمع خدماتی رفاهی داران

119

15

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – خوانسار

×

×

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي

A 1

خوانسار

مجتمع خدماتی رفاهی داران

119

16

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – خوانسار – گلپايگان

×

×

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي ارگ گوگد

B 2
T 2

گلپایگان

مجتمع خدماتی رفاهی داران

119

17

اصفهان – باغ بهادران

×

ــ

×

ــ

×

در حال ساخت

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

18

اصفهان – فلاورجان – زرين شهر

×

×

×

×

×

مهمانپذير زرين مكان

1

زرین شهر

بهنام

1

5 فلاورجان

19

اصفهان – فلاورجان – زرين شهر – مباركه

×

×

×

×

×

مهمانپذير زرين مكان

1

زرین شهر

بهنام

1

5 فلاورجان

20

اصفهان – شاهين شهر – علويجه – دهق – گلپايگان

×

ــ

×

×

×

مهمانپذير بهار، مهمانسراي جهانگردي

 

B 2

شاهین شهر
گلپایگان

ــ

ــ

ــ

21

اصفهان – ميمه – گلپايگان

×

×

×

×

×

مهمانپذير شانديز

ممتاز

میمه

مجتمع خدماتی رفاهی صفوی

5 مورچه خورت

22

اصفهان – مورچه خورت – نطنز

×

×

×

×

×

هتل شاهين
هتل ابیانه

T 1

نطنز
ابیانه

مجتمع خدماتی رفاهی
مورچه خورت

48

23

اصفهان – نطنز – بادرود

×

×

×

×

×

در حال ساخت

ــ

ــ

مجتمع خدماتی رفاهی

35 بادرود کاشان

24

اصفهان – نطنز – كاشان

×

×

×

×

×

هتل سياح
مهمانپذير لاجوردي

T 1

کاشان

مجتمع خدماتی رفاهی

209

25

اصفهان – نطنز – كاشان – آران و بيدگل

×

×

×

×

×

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

26

اصفهان – كاشان – قمصر

×

×

×

×

×

هتل گلستان قمصر

T 2

قمصر

 

 

 

27

اصفهان – كاشان – نياسر

×

×

×

×

×

ــ

ــ

ــ

مجتمع خدماتی رفاهی

209

28

اصفهان – ميمه – برزك

×

×

×

×

×

مهمانپذیر شاندیز

ممتاز

میمه

روستا
مجتمع خدماتی رفاهی

5 مورچه خورت
48

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان