فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

مراكز آموزشي درماني دانشگاه
علوم پزشكي شهر اصفهان

نام مركز درماني

مركز پزشكي الزهرا(س)

وابستگي

مركزآموزشي درماني دانشگاهي

تلفن

36202020-36685555

فاكس

36684510

آدرس: اصفهان . خيابان صفه

 

 

نام مركز درماني

امام موسي كاظم (ع)(سوانح سوختگي)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

3-33457670-031

فاكس

33458803-031

آدرس: اصفهان . خيابان كاوه . نرسيده به پل چمران

 

نام مركز درماني

امام حسيـن (ع)(كودكان)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

33861005

فاكس

33868286

آدرس: اصفهان، كيلومتر 10خيابان امام خميني (ره)

 

نام مركز درماني

اميــن

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

34455051

فاكس

34459002

آدرس: اصفهان، خيابان ابن سينا

نام مركز درماني

آيت اله كاشاني

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

32330066

فاكس

32335030

آدرس: اصفهان، خيابان آيت اله كاشاني

 

نام مركز درماني

حضرت سيدالشهداء(ع)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

19- 32350210

فاكس

32363224

آدرس: اصفهان، خيابان خيام

 

نام مركز درماني

شهيد بهشتي (زنان)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

6-32367001

فاكس

32362191

آدرس: اصفهان، پل فلزي

 

نام مركز درماني

شهيد چمـران (قلب)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

32600961

فاكس

32611110

آدرس: اصفهان، خ مشتاق، بعداز پل شهرستان

 

نام مركز درماني

عيسي بن مريم(ع)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

 

تلفن

69-32332065
14-32339012

فاكس

323361944

 

آدرس: اصفهان، خيابان شمس آبادي

 

 

نام مركز درماني

فارابي

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

35312020

فاكس

35311460

آدرس: اصفهان، خيابان مشتاق دوم ، نرسيده به ارغوانيه

 

نام مركز درماني

فيـض

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

5-34452031-15-34476010

فاكس

‌34451012

آدرس: اصفهان، ميدان قدس، ابتداي خيابان مدرس

 

نام مركز درماني

نور و حضرت علي اصغر (ع)

وابستگي

مركز درماني دانشگاهي

تلفن

34-32222127

فاكس

32222255

آدرس: اصفهان، خيابان استانداري

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان