فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

 

 
شرح وظائف کمیته پرسنلی
 
-      آماده سازی شرح وظائف کمیته ها و ستادهای اجرائی با همکاری دبیر ستاد
-      تهیه دستورالعمل اجرائی با همکاری دبیر ستاد
-      مکاتبه با کلیه واحدهای ستاد جهت معرفی نیروها با تعیین سمت کارکنان در ستاد نوروزی
-      دریافت پاسخ ها و استعلام حراست در خصوص تائید ایشان
-      تهیه لیست نهائی و ارسال به ستاد مرکزی جهت تائید نهائی
-      صدور حکم جهت پر سنلی که تائید شده اند
-      صدور کارت شناسائی
-      آماده سازی فرم مخصوص جهت مشخص نمودن شیفت ها و متصدیان هر شیفت و ارسال به واحدها به منظور تکمیل آن
-      دریافت عملکرد کارکنان ستاد
-      جمع آوری در لیست نهائی
-      هماهنگی با ستاد مرکزی جهت پرداخت پاداش و مبلغ شیفت ها ( تحت عنوان حق الزحمه یا پاداش نوروزی )
-      اخذ مجوز از شهردار محترم در خصوص پرداخت وجوه تعیین شده
-      تفکیک لیست نهائی و هماهنگی های زیر جهت پرداخت :
    ·     ارسال لیست پرسنل شرکت شهر و کار به شرکت مذکور
    ·     ارسال لیست پرسنل شرکت نیک اندیش به شرکت مذکور
    ·     ارسال لیست پرسنل مناطق به امور مالی مربوطه
    ·     ارسال لیست مأمورین به مدیریت امور مالی
    ·     ورود اطلاعات سایرین در سیستم حقوق و دستمزد مدیریت امور اداری
 
 
 
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان