فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

با توجه به جايگاه تخت فولاد به عنوان يكي از فعال ترين قطب هاي تاريخي و فرهنگي با جاذبه هاي بالاي گردشگري كه به عنوان يك قطب فرا ملي مورد نظر مي باشد، همه ساله در ايام نوروز توجه ويژه از سوي قشرهاي مختلف مردم اعم از شهروندان اصفهاني و ميهمانان نوروزي به حضور در اين مجموعه، با رويكرد زيارتي و سياحتي، مي گردد.


از اين رو، مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فولاد با در نظر داشتن شاخص هاي ارزشي و كالبدي تخت فولاد، طبق روال سالهاي پيشين، خدمات فرهنگي را براي زائران و ميهمانان نوروزي انجام مي دهد.  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان