فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام منطقه

آدرس

تلفن

كدمنطقه

پايگاه شماره يك

خيابان شمس آبادي جنب بنياد شهيد

03132330119

1701

پايگاه شماره دو

خيابان بزرگمهر - روبروي قصر گل دبستان حسين امين (2)

03132663347

1702

پايگاه شماره سه

سه راه حكيم نظامي- ابتداي بلوار ارتش-دبيرستان سعدي

03136202010-03136202016

1703

پايگاه شماره چهار

خيابان كاوه - روبروي ترمينال - دبيرستان امام خميني

03134540052

1704

پايگاه شماره پنج

خ كاوه-خ جابر انصاري- خ شهيد طاهرزاده-دبستان حق پناه

03134422462

1705

پايگاه شماره شش

خ جي غربي-بعد از هتل نگين -جنب بانك سپه-هنرستان شهيد چمران

03135210276-03135210242

1730

پايگاه شماره هفت

خ آتشگاه، روبروي رستوران شب نشين ستاد نعمت بخش

33770770

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان