فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

تعرفه بهاي ارائه خدمات عمومي در ستاد گردشگري شهرداري اصفهان :

1) در صورت اقامت يك شب براي هر خانوار جهت هزينه هاي خدمات ارائه شده شامل محل اقامت موقت، پاركينگ و ساير خدمات عمومي و دريافت اصفهان كارت در كمپينگ گردشگري باغ فدك، مبلغ 000/150 ريال كه در صورت عودت كارت توسط گردشگر مبلغ 000/20 ريال قابل بازگشت مي باشد.

2) كرايه هر عدد چادر مسافرتي در كمپينگ باغ فدك براي هر شب، مبلغ 000/100 ريال كه توسط پيمانكار از گردشگر دريافت مي گردد.

3) به ازاي ورود هر دستگاه خودرو به كمپينگ باغ فدك و عدم استفاده از خدمات اقامت موقت مبلغ 000/10 ريال و به ازاي ورود هر دستگاه موتور سيكلت و عدم استفاده از خدمات مذكور مبلغ 000/5 ريال دريافت مي گردد.

" اقامت موقت در مدارس غيرانتفاعي براي تا سقف 5 نفر براي هر شب در هر كلاس مبلغ چهارصد هزار ريال كه از اين مبلغ معادل 000/50 ريال توسط واحد صنفي مشاورين املاك برداشت خواهد شد. در ازاء هر نفر اضافي مبلغ يكصد هزار ريال دريافت شود كه از اين مبلغ 000/20 ريال سهم واحد صنفي گردد."

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان