فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

مسیر خطوط اتوبوسرانی

مسیر خطوط

خط

مبداء

مقصد

ملالکیت

مسیر رفت

مسیر برگشت

1

ترمینال باغ قوشخانه

زینبیه - دارک

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ میدان لاله ـ خیابان زینبیه ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ زینبیه ـ دارک

دارک ـ زینبیه ـ خیابان آیت الله غفاری ـ جهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان زینبیه ـ میدان لاله ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

2

فلکه انقلاب دولت آباد

روستای سین

ملکی

فلکه انقلاب دولت آباد ـ روستای سین

روستای سین ـ فلکه انقلاب دولت آباد

3

فلکه انقلاب دولت آباد

روستای شهرآباد

ملکی

فلکه انقلاب دولت آباد ـ روستای شهر آباد

روستای شهر آباد ـ فلکه انقلاب دولت آباد

4

میدان قدس

شیخ طوسی

ملکی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ چهار راه اوحدی ـ خیابان شیخ طوسی(24 متری) ـ گرکان

گرکان - خیابان شیخ طوسی(24 متری) - چهار راه اوحدی - میدان قدس(مصلی)

5

میدان قدس

معراج - حصه

ملکی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ پل سرهنگ ـ خیابان معراج ـ پل تمدن ـ هفتون ـ خ شهید خزاعی - امام زاده حصه

امام زاده حصه ـ خ شهید خزاعی ـ هفتون ـ پل تمدن ـ خیابان معراج ـ پل سرهنگ ـ خیابان مصلی ـ میدان قدس(مصلی)

6

ترمینال باغ قوشخانه

میدان آزادی

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان سروش ـ خیابان بزرگمهر ـ خیابان سجاد ـ خیابان سعادت آباد ـ میدان آزادی

میدان آزادی - خیابان سعادت آباد - خیابان سجاد - خیابان بزرگمهر - خیابان سروش - میدان قدس - ترمینال باغ قوشخانه

7

میدان شهدا

بیمارستان غرضی

ملکی

میدان شهداء ـ خیابان کاوه ـ خیابان گلستان ـ خیابان ابن سینا ـ خبابان حکیم نظامی ـ خیابان ساکت - خیابان غرضی - بیمارستان غرضی

بیمارستان غرضی ـ خیابان حکیم نظامی ـ خیابان ابن سینا ـ خیابان گلستان ـ اتوبان چمران ـ میدان شهدا

8

ترمینال باغ قوشخانه

میدان بزرگمهر

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان مجلسی ـ میدان قیام ـ خیابان هاتف - خیابان نشاط- چهار باغ خواجو ـ خیابان مشتاق اول ـ پل بزرگمهر - خ مشتاق - خ جی شیر

خ جی شیر - خ مشتاق - پل بزرگمهر ـ خیابان مشتاق اول ـ چهار باغ خواجو ـ خیابان نشاط ـ خیابان هاتف ـ میدان قیام ـ میدان قیام ـ خیابان مجلسی ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

9

میدان جمهوری اسلامی

میدان انقلاب

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان فروغی ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب - چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا - خیابان فروغی ـ میدان جمهوری اسلامی

10

ترمینال باغ قوشخانه

میدان انقلاب

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان آیت الله مدرس ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا ـ خیابان ابن سینا ـ خیابان علامه مجلسی ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

11

میدان قدس

دولت آباد

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ خیابان بعثت (جاده دولت آباد) ـ فلکه دولت آباد ـ فلکه لودری ـ محسن آباد

محسن آباد - فلکه لودری - فلکه دولت آباد - خیابان بعثت(جاده دولت آباد)- خیابان لاله- ترمینال باغ قوشخانه

101

ترمینال باغ قوشخانه

حبیب آباد

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ حبیب آباد

حبیب آباد ـ خیابان آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

102

ترمینال باغ قوشخانه

کمشچه

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ کمشچه

کمشچه ـ خیابان آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

 

میدان قدس

قهجاورستان

خصوصی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ پل سرهنگ ـ خیابان معراج ـ پل تمدن ـ هفتون ـ خ شهید خزاعی - قهجاورستان

قهجاورستان ـ خ شهید خزاعی ـ هفتون ـ پل تمدن ـ خیابان معراج ـ پل سرهنگ ـ خیابان مصلی ـ میدان قدس(مصلی)

12

میدان جمهوری اسلامی

خیابان بهار( کساره)

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ بهار

خ بهار ـ بزرگراه شهید ردانی - خ شهید صادقی - خ رباط - میدان جمهوری اسلامی

13

پل بزرگمهر

شهرک زاینده رود

ملکی

پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ شهرک زاینده رود

شهرک زاینده رود ـ سه راه پینارت ـ خ سلمان فارسی ـ خ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر

14

هتل پل

مرداویج

ملکی

هتل پل ـ خ توحید ـ خ نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خ سعادت آباد ـ شیخ صدوق جنوبی ـ خ آزادی ـ خ شیخ کلینی ـ خ جابر ـ خ کارگر ـ خ برق ـ کوی بهار

کوی بهار - خ برق - خیابان کارگر - خ جابر ـ خ شیخ کلینی - خ آزادی - شیخ صدوق جنوبی- خیابان سعدت آباد - میدان آزادی - چهار باغ بالا - خ نظر شرقی - خ توحید - هتل پل

16

سه راه ملک شهر

ترمینال زاینده رود

ملکی

سه راه ملک شهر - خ کاوه - میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ نظرغربی ـ پل وحید - خ وحید ـ خ رودکی ـ ترمینال زاینده رود

ترمینال زاینده رود- خ باغ دریاچه - سه راه نظر- خ نظر غربی - خ حکیم نظامی- پل فلزی- خ شهید مطهری- میدان انقلاب - چهار باغ عباسی- میدان امام حسین(ع) - چهار باغ پایین- میدان شهدا - خ کاوه - سه راه ملک شهر

17

میدان جمهوری اسلامی

فلاطوری ترمینال باغ قوشخانه

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ شهید باهنر ـ خ کاوه ـ خ استاد فلاطوری ـ خ محوری اصفهانی ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

ترمینال باغ قوشخانه ـ خ لاله ـ میدان لاله ـ خ بعثت ـ خ استاد فلاطوری ـ خ کاوه ـ خ شهید باهنر ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

 

میدان شهدا

شهر گز

خصوصی

میدان شهدا ـ خ کاوه ـ جاده خورزوق ـ جاده گاز ـ شهر گز

شهر گز ـ جاده گاز ـ جاده خورزوق ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

18

میدان جمهوری اسلامی

ولدان

ملکی

میدان جمهوری - خ خرم - خ شهیدان - خ ملت - ولدان

ولدان - خ ملت - خ شهیدان - خ خرم - خ نواب صفوی - خ آیتالله کاشانی - میدان جمهوری اسلامی

19

میدان جمهوری اسلامی

مهدیه

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ خیابان مهدیه

خیابان مهدیه ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

20

ترمینال باغ قوشخانه

ملک شهر

ملکی

ترمینال باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خ آیت الله مدرس ـ خ آیت الله ادیب ـ خ شهید باهنر ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ سید رضی ـ خ 17شهریور ـ خ انقلاب اسلامی ـ میدان مفتح

میدان مفتح ـ خ انقلاب اسلامی ـ خ شهید مطهری ـ میدان شهید علیخانی ـ خ سید رضی ـ چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ خ شهید باهنر ـ خ آیت الله ادیب ـ خ آیت الله مدرس ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

21

میدان جمهوری اسلامی

میدان استقلال

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان استقلال

میدان استقلال ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

22

میدان جمهوری اسلامی

ترمینال زاینده رود باسکول

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ بزرگراه خیام ـ پل وحید ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ سه راه سیمین ـ خ کشاورز ـ باسکول

باسکول ـ خ کشاورز ـ سه راه سیمین ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ ترمینال زاینده رود ـ خ باغ دریاچه ـ خ نظر غربی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید بهشتی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

23

میدان جمهوری اسلامی

میدان انقلاب

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ شیخ بهائی ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین (ع) ـ خ باب الرحمه ـ خ آیت الله طالقانی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

24

میدان جمهوری اسلامی

خانه اصفهان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ ورودی خانه اصفهان ـ خ نوبهار ـ خ گلخانه ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر ـ نگارستان

نگارستان ـسه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ خ گلخانه ـ خ نوبهار ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

25

میدان جمهوری اسلامی

رهنان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ شهیدان ـ خ هاشمی نژاد ـ خ شهید مطهری ـ میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری ـ خ شهید مطهری ـ خ هاشمی نژاد ـ خ شهیدان ـ بزرگراه شهید خرازی ـ خ نواب صفوی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

26

شیخ بهائی

سه راه درچه

ملکی

ابتدای شیخ بهائی ـ چهار راه قصر ـ خ جهاد ـ خ آتشگاه ـ دو راهی خمینی شهر

دو راهی خمینی شهر ـ خ آتشگاه ـ خ جهاد ـ خ شیخ بهائی ـ چهار راه جهاد ـ ابتدای شیخ بهائی

27

میدان جمهوری اسلامی

ترمینال کاوه

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ جابر انصاری - خ کاوه ـ ترمینال کاوه

ترمینال کاوه ـ پال چمران ـ خ جابر انصاری ـ چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

28

جی شیر

پل شیری

ملکی

جی شیر- خ سلمان فارسی ـ پل شهرستان ـ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر ـ مشتاق اول ـ پل خواجو ـ خ کمال اسماعیل ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ خ صائب ـ پل شیری

پل شیری ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب ـ خ کمال اسماعیل ـ پل خواجو ـ خ مشتاق اول ـ پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ پل شهرستان _ جی شیر

29

پل بزرگمهر

دانشگاه خوراسگان

ملکی

پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ بزرگراه ارغوانیه ـ دانشگاه خوراسگان

دانشگاه خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ سه راه پینارت ـ خ سلمان فارسی ـ خ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر

30

میدان جمهوری اسلامی

شهرک شهید منتظری

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان استقلال ـ بزرگراه آزادگان ـ شهرک شهید منتظری

شهرک شهید منتظری ـ بزرگراه آزادگان ـ میدان استقلال ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

31

ترمینال زاینده رود

شهربازی

ملکی

ترمینال زاینده رود ـ خ باغ دریاچه ـ خ نظر غربی ـ خ نظر شرقی ـ خ میر فندرسکی ـ چهار راه آپادانا ـ خ امام سجاد (ع) ـ خ آبشار دوم ـ ترمینال آبشار

ترمینال آبشار ـ خ آبشار دوم ـ خ امام سجاد (ع) ـ چهار راه آپادانا ـ میر فندرسکی ـ خ نظر شرقی ـ خ نظر غربی ـ سه راه نظر ـ پل وحید ـ خ وحید ـ خ رودکی ـ ترمینال زاینده رود

33

باسکول

نیروگاه شهید عباسپور

ملکی

باسکول ـ بلوار شفق ـ شهرک شهید عباسپور

شهرک شهید عباسپور ـ بلوار شفق ـ باسکول

34

میدان جمهوری اسلامی

میدان آزادی

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ شهید بهشتی ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ چهار راه دانشگاه ـ خ دانشگاه ـ خ سعادت آباد - خ برج - خ آزادی - خ هزار جریب

هزار جریب -میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ چهار راه دانشگاه ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید بهشتی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

35

میدان امام حسین(ع)

میدان ارتش

ملکی

میدان امام حسین(ع) (باب الرحمه)ـ خ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ خ نظر غربی ـ خ وحید ـ میدان ارتش

میدان ارتش ـ خ وحید ـ خ نظر غربی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب ـ خ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین (ع)

36

هتل پل

کوی امام

ملکی

هتل پل ـ بلوار ملت ـ خ توحید ـ خ نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ کوی امام

کوی امام ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ هتل پل

37

میدان آزادی

راه آهن

ملکی

میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ راه آهن

راه آهن ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ میدان دفاع مقدس ـ خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی

38

میدان جمهوری اسلامی

درویشی

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ شهیدان شیروانی ـ چهارراه درویشی ـ خ صبا

خ صبا ـ خ شهیدان شیروانی ـ بزرگراه شهیدردانی ـ خ آیت الله صادقی ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

39

خ گلها

شهرک امیریه

ملکی

خ گلها ـ خ ساعد اصفهانی - خ پیروزی

خ گلها ـ خ ساعد اصفهانی - خ پیروزی

40

هتل پل

شهرک امیریه

ملکی

هتل پل ـ بلوار ملت ـ بلوار سعدی ـ بزرگراه شهید میثمی ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ خ کشاورز ـ ورودی کوی امیریه(گلها) ـ خ ساعد اصفهانی ـ خ پیروزی

خ ساعد اصفهانی ـ خ پیروزی ـ ورودی کوی امیریه(گلها) ـ خ کشاورز ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ بزرگراه شهید میثمی ـ بلوار سعدی ـ بلوار ملت ـ هتل پل

41

سه راه طیب

جوی آباد

ملکی

سه راه طیب ـ خ مسجد سید ـ چهار راه هفتم محرم ـ خ نواب صفوی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ جوی آباد

جوی آباد ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ نواب صفوی ـ خ مسجد سید ـ چهار راه تختی ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ باب الرحمه ـ آیت الله طیب

42

میدان امام حسین(ع)

باغ غدیر ترمینال شرق

ملکی

میدان امام حسین(ع) ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ خ فلسطین ـ خ شریف واقفی ـ خ 22 بهمن ـ خ علامه امینی ـ میدان پردیس ـ خ سلمانی ـ خ نیرو ـ خ همدانیان ـ ترمینال شرق

ترمینال شرق ـ خ همدانیان ـ خ نیرو ـ کاشفی ـ خ سلمانی ـ میدان پردیس ـ خ علامه امینی ـ22 بهمن ـ خ شریف واقفی ـ فلسطین ـ خ استانداری ـ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

43

میدان امام حسین(ع)

میدان لاله

ملکی

میدان امام حسین (ع) ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ خ سپه ـ میدان امام ـ خ حافظ ـ خ احمد آباد ـ میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ پروین ـ میدان لاله

میدان لاله ـ خ پروین ـ خ جی ـ میدان احمد آباد ـ خ احمد آباد ـ خ حافظ ـ میدان امام ـ خ سپه ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ خ باغ گلدسته ـ میدان امام حسین(ع)

44

ترمینال باغ قوشخانه

پایگاه هشتم شکاری

خصوصی

ترمینال باغ قوشخانه ـ خ لاله ـ میدان لاله ـ بزرگراه چمران ـ بزرگراه فرودگاه ـ پایگاه هفتم شکاری

پایگاه هفتم شکاری ـ بزرگراه فرودگاه ـ بزرگراه چمران ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه

45

میدان احمدآباد

صمدیه لباف

ملکی

میدان احمد آباد ـ خ ولی عصر ـ خ عبدالرزاق ـ خ مسجد سید ـ خ شهید نواب صفوی ـ خ شهید صمدیه لباف ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ شریف غربی ـ خ شهید عاملی ـ میدان شهید بختیاری

میدانشهید بختیاری ـ خ شهید عاملی ـ خ شریفغربی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ شهید صمدیه لباف ـ خ شهید نواب صفوی ـ خ مسجد سید ـ خ عبدالرزاق ـ خ ولی عصر ـ میدان احمد آباد

46

باسکول

قائمیه

ملکی

باسکول ـ خ قائمیه - انتهای قائمیه

انتهای قائمیه - خ قائمیه ـ باسکول

47

میدان امام علی ع

تالار ـ آذر بیگدلی

ملکی

میدان امام علی ع - خ ولی عصر -میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ تالار ـ خ آذر بیگدلی - خ خواجه عمید ـ میدان فرهنگ ـ خ فرهنگ ـ مجتمع فرهنگیان

مجتمع فرهنگیان ـ خ فرهنگ - میدان فرهنگ - خ خواجه عمید ـ خ آذر بهرام ـ خ تالار ـ خ جی ـ میدان احمدآباد- خ ولی عصر - خ صغیر - خ کمال - میدان امام علی ع

48

ترمینال جی

براآن شمالی

خصوصی

ترمینال جی ـ خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ سه راه پینارت ـ براآن شمالی

براآن شمالی ـ سه راه پینارت ـ بزرگراه اغوانیه ـ خوارسگان ـ ترمینال جی

49

میدان جمهوری اسلامی

درخشان - رهنان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی - خ امام خمینی ره - خ درخشان - خ شهید چمران رهنان - خ شهدا - خ بهاران - خ قدس - میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری - خ قدس - خ بهاران - خ شهدا- خ شهید چمران رهنان- خ درخشان - خ امام خمینی ره - میدان جمهوری اسلامی

50

میدان جمهوری اسلامی

عاشق آباد

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عاشق آباد

عاشق آباد ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

51

میدان جمهوری اسلامی

شهرک کوثر

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عاشق آباد ـ شهرک کوثر

شهرک کوثر ـ خ عاشق آباد ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

103

چهار راه آبشار

اصفهانک

خصوصی

پایانه آبشار ـ خ شهید آوینی ـ خ شهید روح الامینی ـ اصفهانک

اصفهانک ـ خ شهید روح الامینی ـ خ شهید آوینی ـ پایانه آبشار

52

میدان امام علی ع

خواجه عمید گرکان

ملکی

میدان امام علی ع - خ ولی عصر- میدان احمدآباد ـ خ جی ـ خواجه عمید ـ خ شهید آیت ـ زرین کوب ـ شیخ طوسی ـ گرکان

گرکان ـ شیخ طوسی ـ زرین کوب ـ خ شهید آیت ـ خ خواجه عمید ـ خ جی ـ میدان احمدآباد - خ ولی عصر - خ صغیر - خ کمال - میدان امام علی ع

53

میدان قیام

شهید رجائی

ملکی

میدانامام علی ع ـ خ ولی عصر ـ میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ شهید رجائی ـ خ مهدیه ـ کردآباد

کردآباد - خ مهدیه ـ خ شهید رجائی ـ خ جی ـ میدان احمدآباد ـ خ ولی عصر ـ میدان امام علی ع

54

هتل پل

بهارستان

خصوصی

هتل پل ـ چهار باغ بالاـ میدان آزادی ـ هزار جریب ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ بهارستان

بهارستان ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ هتل پل

104

میدان آزادی

شهر ابریشم افجد

خصوصی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ ارتش ـ خ کشاورز ـ بزگراه ذوب آهن ـ پل یزدآباد ـ جاده یزدآباد - شهر ابریشم و افجد

افجد ـ شهر ابریشم ـ جاده یزدآباد ـ پل یزدآباد ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ کشاورز ـ خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی

 

چهار راه آبشار

زیار

خصوصی

چهار راه آبشار ـ خ آبشار دوم ـ زیار

زیار ـ خ آشار دوم ـ چهار راه آبشار

55

میدان آزادی

میدان ولی عصر بهارستان

ملکی

میدان آزادی - بزرگراه شهید دستگردی - میدان ولیعصر بهارستان

میدان ولی عصر بهارستان - بزرگراه شهید دستگردی - میدان آزادی

56

میدان آزادی

شهرک شهید کشوری

ملکی

میدان آزادی - خ سهادت آباد - خ آزادگان - خ سجاد - خ آبشار - خ شیهد آوینی - شهرک شهید کشوری

شهرک شهید کشوری - خ شهید آوینی - خ آبشار - خ سجاد - خ آزادگان - خ سعادت آباد - میدان آزادی

57

میدان جمهوری اسلامی

فروغی ـ زینبیه دارک

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ فروغی ـ میدان شهدا ـ خ ابن سینا ـ علامه مجلسی ـ میدان قدس- خ لاله - میدان لاله - چهار راه عاشق اصفهانی - آیت الله غفاری - زینبیه - دارک

دارک ـ زینبیه ـ خ آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ میدان قدس ـ خ آیت الله مدرس- میدان شهدا ـ خ ابن سینا ـ میدان جمهوری اسلامی

58

میدان جمهوری اسلامی

بابوکان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ نیکان ـ خ آزادگان - بابوکان

بابوکان ـ خ آزادگان ـ خ نیکان ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

 

ترمینال بابلدشت

دستگرد

خصوصی

ترمینال بابلدشت ـ خ کاوه ـ جاده خورزوق ـ دستگرد - خورزوق

خورزوق - دستگرد ـ جاده خورزوق ـ خ کاوه - میدان شهداء - ترمینال بابلدشت

60

میدان جمهوری اسلامی

کوجان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ شهیدان کاظمی ـ کوجان

کوجان ـ خ شهید کاظمی - خ امام خمینی (ره)- میدان جمهوری اسلامی

61

هتل پل

کوی امام جعفر صادق(ع)

ملکی

هتل پل ـ خیابان توحید ـ خیابان نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ کوی امام جعفر صادق (ع)

کوی امام جعفر صادق (ع) ـ خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ هتل پل

62

هتل پل

کوی سپاهان

ملکی

هتل پل ـ خیابان توحید ـ خیابان نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ کوی سپاهان

کوی سپاهان خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ خیابان نظر شرقی ـ خیابان توحید ـ هتل پل

63

میدان امام حسین(ع)

دانشگاه اصفهان

ملکی

میدان امام حسین(ع) ـ خ باغ گلدسته ـ خ استانداری ـ خ فردوسی ـ خ شیخ صدوق شمالی- خ شیخ صدوق جنوبی ـ خ آزادی ـ خ هزار جریب ـ دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان ـ خ سعادت آباد ـ خ شیخ صدوق شمالی ـ خ فردوسی ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

65

پایانه آبشار

پایانه باغ قوشخانه

ملکی

ترمینال آبشار - خ شهید آوینی - خ آبشار - خ بزگمهر - میدان احمد آباد - خ ولیعصر - میدان قدس- خ علامه مجلسی - میدان قدس - پایانه باغ قوشخانه

پایانه باغ قوشخانه - میدان قدس - خ علامه مجلسی -خ کمال - خ ولی عصر - میدان احمد آباد - خ بزرگمهر - پل بزرگمهر -خ آبشار- خ شهید آوینی - پایانه آبشار

 

میدان آزادی

درچه

خصوصی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ ارتش ـ خ کشاورز ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ شهید عباس پور ـ درچه

درچه ـ خ شهید عباس پور ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ کشاورز ـ خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی

67

میدان جمهوری اسلامی

دانشگاه صنعتی

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان امام خمینی(ره)ـ میدان استقلال- خ دانشگاه ـ دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان ـ خ دانشگاه ـ میدان استقلال- خیابان امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

68

میدان امام حسین(ع)

هشت بهشت ترمینال خوراسگان

خصوصی

پارک شهید رجائی ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ میدان امام ـ خ حافظ ـ خ نشاط ـ خ هشت بهشت غربی ـ خ هشت بهشت شرقی ـ خ آزادی ـ خ مهدیه ـ 13 آبان ـ خ 22 بهمن ـ ترمینال خوراسگان

ترمینال خوراسگان ـ خ 22 بهمن ـ خ 13آبان ـ خ شهید باهنر ـ خ کلمان ـ خ آزادی ـ خ هشت بهشت شرقی ـ خ هشت بهشت غربی ـ خ نشاط ـ خ حافظ ـ میدان امام ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

BRT

میدان آزادی

پل یزدآباد

ملکی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ ارتش ـ خ کشاورز ـ پل یزدآباد

پل یزدآباد ـ خ کشاورز ـ خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی

70

ترمینال بابلدشت

گلستان

ملکی

ترمینال بابلدشت - خ کاوه - کوچه تربیت مدرس - خ آل محمد - خ اشراق - خ گلستان - خ هسا - مجتمع زیتون - مجتمع کوثر

مجتمع زیتون ـ مجتمع کوثر ـ خ گلستان ـ خ اشراق ـ خ آل محمد ـ اتوبان چمران ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

71

میدان قیام

ارغوانیه میدان پینارت

ملکی

میدان امام علی ع ـ خیابان ولی عصر ـ میدان احمد آباد ـ خیابان جی ـ خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ میدان پینارت

میدان پینارت - بزرگراه ارغوانیه- خوراسگان- خیابان جی - میدان احمد آباد - خیابان ولی عصر- خ صغیر - خ کمال - میدان امام علی ع

72

چهار راه شهید مفتح

کوی ولی عصر

ملکی

چهارراه شهید مفتح - بزرگراه شهید میثمی ـ خ مولانا - خ شمس تبریزی - خ علویه همایونی- خ شهید بخشی - خ نیایش

کوی ولی عصر ـ خ دکتر حسابی - بزرگراه شهید میثمی - چهارراه شهید مفتح

73

ترمینال جی

گورت

ملکی

ترمینال خوراسگان - گورت

گورت ـ ترمینال خوراسگان

74

مسجد لنبان

میرزا طاهر

ملکی

مسجد لنبان ـ خ شهید بهشتی ـ پل شیری - بزرگراه خیام ـ خ میرزا طاهر ـ خ توحید

خ توحید - خ میرزا طاهر ـ برزگراه خیام ـ خ جهاد خ شهید بهشتی ـ مسجد لنبان

75

چهار راه هفتم محرم

سه راه درچه

خصوصی

چهار راه هفتم محرم ـ خ نواب صفوی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ نبوی منش ـ خ آتشگاه ـ سه راهی درچه

خ آتشگاه ـ سه راهی درچه - خ نبوی منش - خ اشرفی اصفهانی - بزرگراه خیام ـ خ جهاد- خ آیت الله کاشانی - چهار راه هفتم محرم

76

میدان آزادی

سپاهان شهر

ملکی

میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس- بزرگراه شهید دستجردی ـ سپاهان شهر-فاز 1- خ شاهد - خ توحید

خ توحید- خ شاهد ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ میدان دفاع مقدس ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی

77

میدان جمهوری اسلامی

شهرک ازادگان

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط- چهار راه رزمندگان ـ خ رزمندگان ـ میدان ماه فرخی - خ گلستانه - خ گلخانه - میدان شهید علیخانی ـ خ شهید مطهری- خ شهید ابوترابی - شهرک آزادگان

شهرک آزادگان ـ خ شهید ابوترابی- خ شهید مطهری ـ میدان شهید علیخانی ـ خ گلخانه ـ خ گلستانه - میدان ماه فرخی- خ رزمندگان- چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

78

میدان امام حسین(ع)

شهرک ولی عصر

ملکی

میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا- خ کاوه - سه راه ملک شهر ـ جاده خورزوق ـ میدان ورزش - شهرک ولی عصر

شهرک ولی عصر ـ میدان ورزش - جاده خورزوق ـ سه راه ملک شهر ـ خ کاوه ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین- میدان امام حسین(ع)

79

میدان انقلاب

حکیم نظامی چهار راه شهید مفتح

ملکی

میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی- خ حکیم نظامی ـ محتشم کاشانی - رودکی - خ سهروردی - بزگراه شهید حبیب اللهی - چهار راه شهید مفتح

چهارراه شهید مفتح - بزرگراه شهید حبیب اللهی - خ سهرودی - خ رودکی - خ محتشم کاشانی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب

80

سه راه ملک شهر

پایانه آبشار

ملکی

سه راه ملک شهر - خ کاوه - بزگراه چمران - میدان لاله - بزگراه شهید آقابابایی - بزرگراه شهید صیاد شیرازی - خ مشتاق دوم - پل بزرگمهر - خ آبشار دوم - خ شهید آوینی - پایانه آبشار

پایانه آبشار - خ آبشار دوم - پل بزرگمهر - خ مشتاق دوم - پل غدیر - بزگراه صیاد شیرازی - بزرگراه آقابابایی - بزگراه چمران - پل چمران - خ کاوه - سه راه ملک شهر

81

ترمینال بابلدشت

خیابان برازنده

ملکی

ترمینال بابلدشت ـ خ کاوه ـ کوچه تربیت معلم - خ آل محمد - خ برازنده

خ برازنده ـ خ آل محمد ـ خ اشراق ـ بزرگراه چمران ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

82

سه راه ملک شهر

میدان استقلال

ملکی

سه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ خ امام خمینی ـ میدان استقلال ـ خ استقلال - میدان صنعتگران - خ مشیر الدوله

شهرداری منطقه 12 - خ استقلال ـ میدان استقلال ـ خ امام خمینی ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر-

83

ترمینال کاوه

پروین میدان پردیس

ملکی

ترمینال کاوه ـ بزرگراه چمران - میدان لاله ـ خ پروین ـ خ جی - خ همدانیان - خ نیرو ـ میدان پردیس ـ خ علامه میر لوحی - بلوار لاله ـ پل بزرگمهر

پل بزرگمهر ـ بلوار لاله - خ علامه میر لوحی - میدان پردیس ـ خ نیرو - خ همدانیان ـ خ جی ـ خ پروین ـ میدان لاله ـ بزرگراه چمران ـ ترمینال کاوه

84

پایانه آبشار

ردان ـ فیزادان

ملکی

پایانه آبشار - خ شهید آوینی - خ شهید روح الامین - ردان و فیزادان

ردان و فیزادان ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی - پایانه آبشار

85

سه راه طیب

شهرک نگین

ملکی

خ آیت الله طیب ـ خ مسجد سید ـ خ پنج رمضان ـ خ شهید فروغی ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ سید رضی ـ خ علم الهدی ـ خ آیت الله صدر - خ بنت الهدی - شهرک نگین

شهرک نگین ـ خ بنت الهدی ـ خ آیت الله صدر ـ خ علم الهدی - خ سید رضی - چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ شهید فروغی - خ پنج رمضان ـ خ مسجد سید ـ خ آیت الله طیب

86

میدان آزادی

سپاهان شهر(غدیر)

ملکی

میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس- بزرگراه شهید دستجردی ـ سپاهان شهر- بلوار غدیر - خ بهمن - خ بعثت - خ پاسداران

خ پاسداران- بلوار غدیر - خ بهمن ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ میدان دفاع مقدس ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی

88

میدان جمهوری اسلامی

عطاء الملک

ملکی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عطاءالملک

خ عطاءالمک ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

89

میدان بزرگمهر

جی شیر ترمینال خوراسگان

ملکی

میدان بزرگمهر ـ خیابان مشتاق دوم ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان جی شیر ـ خ معراج - ترمینال خوراسگان

ترمینال خوراسگان ـ خ معراج - خیابان جی شیر ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان مشتاق دوم ـ میدان بزرگمهر

90

میدان بزرگمهر

روشن دشت

ملکی

میدان بزرگمهر ـ خیابان مشتاق دوم ـ خیابان سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ روشن شهر

روشن شهر ـ سه راه پینارت ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان مشتاق دوم ـ میدان بزرگمهر

91

ملک شهر

ترمینال صفه

ملکی

میدان مفتح ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر - خ کاوه ـ چهارباغ پایین ـ چهار باغ عباسی ـ خ شهید مطهری ـ پل آذر ـ خ توحید ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ ترمینال صفه

ترمینال صفه ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ توحید ـ پل آذر ـ خ شهید مطهری - چهار باغ عباسی ـ چهار باغ پایین ـ خ کاوه ـ سه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ میدان مفتح

92

پارک شهید رجائی

خانه اصفهان

ملکی

پارک شهید رجائی ـ خ آمادگاه ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین(ع) ـ خ باب الرحمه ـ خ طالقانی ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ امام خمینی(ره) ـ خ خانه اصفهان ـ خ نوبهار ـ خ گلخانه ـ میدان شهید علیخانی - خ بهارستان ـ میدان مفتح

میدان مفتح ـ خ بهارستان ـ میدان شهید علیخانی - خ گلخانه ـ خ نوبهار ـ خ خانه اصفهان ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ آیت الله کاشانی- خ شیخ بهائی- میدان امام حسین(ع) ـ خ باغ گلدسته ـ پارک شهید رجائی

93

میدان جمهوری اسلامی

ترمینال خوراسگان

خصوصی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ خ نواب صفوی -چهارراه هفتم محرم- خ مسجد سید ـ خ عبدالرزاق ـ خ ولی عصر ـ خ جی ـ ترمینال خوراسگان

ترمینال خوراسگان ـ خ جی ـ خ ولی عصر ـ خ عبدالرزاق ـ خ مسجد سید ـ چهار راه هفتم محرم - خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

94

میدان آزادی

میدان شهید علیخانی

ملکی

میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ سه راه سیمین ـ خ سهرودی- بزرگراه خیامـ خ نواب صفوی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری ـ خ امام خمینی (ره) - بزرگراه شهید خرازی ـ خ کاوه - خ بهارستان ـ میدان شهید علیخانی

میدان شهید علیخانی ـ خ بهارستان ـ خ کاوه ـ بزرگراه شهید خرازی ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ بزرگراه خیام ـ پل وحید ـ خ میرزا کوچک خان ـ خ سهروردی ـ سه راه سیمین ـ خ کشاورز- خ ارتش ـ خ دانشگاه ـ میدان آزادی - خ سعادت آباد - خ برج - خ آزادی - خ هزار جریب

95

میدان استقلال

محمود آباد

ملکی

میدان استقلال ـ محمود آباد

محمود آباد ـ میدان استقلال

96

چهار راه آبشار

دنارت

ملکی

پایانه آبشار - خ شهید آوینی - خ شهید روح الامین - دنارت

دنارت ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی - پایانه آبشار

97

چهار راه آبشار

شهید کشوری

ملکی

پایانه آبشار - خ شهید آوینی - خ شهید روح الامین - شهرک شهید کشوری

شهرک شهید کشوری ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی - پایانه آبشار

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان