فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کميته حمل و نقل شهری

- کنترل هوشمند وضعیت ترافیک شهری و ارائه گزارش به هنگام
- ساماندهی تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر
- ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تابلوهای VMS خبری جهت اطلاع رسانی
- شناسایی پارکینگهای عمومی سطح شهر
- هماهنگی جهت توسعه پارکینگهای عمومی سطح شهر و ایجاد ظرفیت مناسب
- اطلاع رسانی مناسب پارکینگهای عمومی سطح شهر
- ساماندهی خطوط ، تابلوها و فانوسهای ترافیکی سطح شهر
- هماهنگی جهت فعالیت شبانه‌روزی پارکینگها
- هماهنگی جهت فعالیت شبانه‌روزی سرویس‌های حمل و نقل شهری به ویژه در محل ستادهای اسکان و همچنین مراکز دیدنی و تجمعی
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان