فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
كميته اسكان

2- ظرفيت ايجاد شده به تفكيك شهرداري- ساير ارگان­ها- هتل­ها- مهمانپذيرها- منازل استيجاري، آموزش و پرورش و ...
3- ظرفيت استفاده شده به تفكيك شهرداري- ساير ارگان­ها- هتل­ها- مهمانپذيرها- منازل استيجاري، آموزش و پرورش و ...
4- شناسايي ظرفيت­هاي قابل استفاده در ستاد
- ارسال مكاتبات لازم به ساير ارگان­ها، بخش خصوصي و ستادهاي اجرائي.
- برگزاري جلسات مشترك با ساير ارگان­ها، بخش خصوصي و ستادهاي اجرائي.
- بكارگيري توان ساير ارگان­ها و ستادهاي اجرائي.
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه به ستاد.
- هماهنگي و پيگيري تأمين و تجهيز اماكن استقرار مسافر.
- اخذ تأييديه منابع انساني به همراه شيفت­بندي از ستاد (كميته پرسنلي).
- شروع به كار كميته و استقرار عوامل در ستادهاي هدايت و اسكان
- شروع به كار كميته و استقرار عوامل در ستادها ي اجرايي
- شروع به كار كميته و استقرار عوامل در اتحاديه مشاورين املاك
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان