فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کمیته فرهنگی

- تهيه و ارائه طرح و پيشنهاد اقدامات كميته مذكور در سال 1391
در سه بخش برنامه- كميت- هزينه و پيشنهاد كاهش يا تهاتر مربوطه
- اخذ مجوز لازم از هسته مركزي ستاد جهت اقدامات
- جانمايي محل­هاي پيشنهادي جهت انجام برنامه­ها و ....
- اخذ مجوز بكارگيري منابع انساني از ستاد (كميته پرسنلي).
- اخذ تأييديه ستاد مركزي در خصوص برنامه­ها و اقدامات و منابع مالي و انساني.
- اقدامات ستادي كميته فرهنگي جهت عقد قرارداد و جذب منابع مالي و انساني و ...
- تحويل­گيري محل­هاي جانمايي شده مورد تأييد.
- شروع عمليات اجرايي تجهيز محل­هاي ويژه برنامه­ها و اقدامات.
- شروع به كار غرفه­ها و استفاده از امكانات، اقدامات و برنامه­ها.
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان