فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کمیته حراست

- بررسی سوابق منابع انسانی جهت صدور حکم و همکاری با کمیته پرسنلی
- ارائه شیفتهای منابع انسانی
- بازرسی، بازدید و نظارت بر عملکرد کمیته ها، ستاد اجرایی و سایر ادارات و ارگانها از بُعد امنیتی
- ارائه گزارش روزانه در قالب فرمت ارسالی ستاد
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه جهت جبران خدمت به ستاد.
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان