فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
کمیته بازرسی

- بررسی وضعیت سوابق شغلی منابع انسانی جهت صدور حکم و همکاری با کمیته پرسنلی
- بازدید، بازرسی و نظارت بر عملکرد کمیته ها و ستادهای اجرائی و سایر ادارات و ارگانها
- ارائه گزارش روزانه در قالب فرمت ارسالی ستاد .
- ارائه ليست منابع انساني و شيفت­بندي مربوطه جهت جبران خدمت به ستاد.
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان