فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
مسوولين كميته ها و ستادهاي اجرايي ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان
(ستاد گردشگري شهداري اصفهان)
رديف
نام و نام خانوادگي
مسئوليت در شهرداري
مسئوليت در ستاد گردشگري
1
دكتر مهدي جمالي نژاد
شهردار اصفهان
رئيس ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
2
احمدرضا مصور
معاون خدمات شهري
جانشين رئيس ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
3
مهندس مهدي قائلي
كارشناس مسئوول امور قراردادها و پيمان ها و بودجه معاونت خدمات شهري
دبير ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
4
محمدرضا جان نثاري
مدير بازرسي و پاسخگويي به شكايات
مسئوول كميته بازرسي و پاسخگويي به شكايات ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
5
حسن سليمي
مدير حراست
مسئوول كميته امنيتي و حراست ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
6
هادي نباتي نژاد
مدير روابط عمومي
مسئوول كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
7
مهدي آذربايجاني
مدير امور اداري و رفاه
مسئوول كميته اداري و منابع انساني ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
8
مجتبي كاظمي
مدير پيشگيري و رفع تخلفات شهري
مسئوول كميته انتظامي ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
9
احمد رضا مرادي
رئيس گروه بحران و پيشگيري از حوادث غير مترقبه
مسئوول كميته اسكان و پذيرايي ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
10
بهزاد بزرگزاد
مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
مسئوول كميته ايمني و حوادث ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
11
سيد علي عبدالهي
مسوول پيگيري پروژه هاي معاونت ترافيك شهرداري اصفهان
مسئوول كميته حمل و نقل شهري ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
12
مهدي سلطان آقايي
مدير هماهنگي امور مناطق معاونت فرهنگي و اجتماعي
مسئوول كميته فرهنگي و تفريحي ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
13
مهندس محمدباقر كلاهدوزان
مدير امور عمومي و پشتيباني شهرداري اصفهان
مسئوول كميته امور عمومي و پشتيباني ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
14
حميد رضا صبور
مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
مسئوول كميته خدمات ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
15
ايزدخواستي
مدير مركز خلاقيت و نوآوري شهرداري اصفهان
مسوول خلاقيت ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهرداري اصفهان)
16
حسن شفيعي
مدير طرح ساماندهي پروژه ناژوان شهرداري اصفهان
مسئوول طرح گردشگري ناژوان ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
17
معرك نژاد
مدير مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فولاد
مسوول طرح گردشگري تخت فولاد ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
18
مهندس وحيد خسروي
مسئول دفتر صفه منطقه پنج شهرداري اصفهان
مسئوول طرح گردشگري صفه ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
19
حسين ميرزايي
مدير عامل شركت توسعه سياحتي و ورزشي سپاهان
مسئوول طرح گردشگري شهر روياها در ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
20
حميد عصارزادگان
منطقه 1 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 1 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
21
مهندس محمد حسين جعفري فشاركي
منطقه 2 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 2 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
22
حسين كارگر
منطقه 3 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 3 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
23
محمد هويدا
منطقه 4 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 4 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
24
حميد رضا فرهنگ
منطقه 5 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 5 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
25
منصور نجفي
منطقه 6 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 6 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
26
مهندس علي اصغر شاطوري
منطقه 7 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 7 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
27
عباسعلي نصوحي
منطقه 8 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 8 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
28
عباس روحاني
منطقه 9 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 9 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
29
مهندس عبدالرسول امامي كوپايي
منطقه 10 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 10 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
30
علي اكبر رسالت
منطقه 11 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 11 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
31
حميدرضا بركت
منطقه 12 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 12 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
32
مهندس سيدرضا مبلغ
منطقه 13 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 13 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
33
شمس
منطقه 14 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 14 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
34
دكتر رضا مختاري
منطقه 15 شهرداري اصفهان
مسئوول ستاد اجرايي منطقه 15 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
35
مهندس داوود بحيرايي
معاون خدمات شهري منطقه 1 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 1 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
36
مهندس عليجاني
معاون خدمات شهري منطقه 2 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 2 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
37
مهندس رسول مصحف
معاون خدمات شهري منطقه 3 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوولستاد اجرايي منطقه 3 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
38
محمد مقدم فر
معاون خدمات شهري منطقه 4 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 4 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
39
مهندس منصور فخرزارع
سرپرست معاونت خدمات شهري منطقه 5 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 5 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
40
مهندس مهرداد ستاري
معاون خدمات شهري منطقه 6 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 6 ستاد تسهيلات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
41
مهندس رامين ميرعسگري
معاون خدمات شهري منطقه 7 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 7 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
42
رحيمي
معاون خدمات شهري منطقه 8 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 8 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
43
حسين آزاد
معاون خدمات شهري منطقه 9 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 9 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
44
مهندس امير حسين خسروي
معاون خدمات شهري منطقه 10 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 10 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
45
عسگري
معاون خدمات شهري منطقه 11 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 11 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
46
مرتضي تولري
معاون خدمات شهري منطقه 12 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 12 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
47
امير رضا اميني
معاون خدمات شهري منطقه 13 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 13 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
48
مهندس حق شناس
معاون خدمات شهري منطقه 14 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 14 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
49
مهندس رمضان ملكوتي خواه
معاون خدمات شهري منطقه 15 شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول ستاد اجرايي منطقه 15 ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
50
مهندس محمد بديعي
معاون خدمات شهري طرح ساماندهي ناژوان شهرداري اصفهان
جانشين مسئوول طرح گردشگري ناژوان ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
51
علي رضا رمضاني
رئيس دفتر معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان
مسئوول هماهنگي آمار و اطلاعات ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان (ستاد گردشگري شهر داري اصفهان)
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان