فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
اكيپ هاي دفتر جهت شماره گذاري
رديف
نزديك ترين شهر
محور جاده اي
محل استقرار
نوع اكيپ
1
اردستان
اردستان-نائين
ك30 جاده نائين پمپ بنزين پرديسان
دومنظوره
2
نطنز
اصفهان- كاشان
اتوبان كاشان به اصفهان 10ك بعد از پل نطنز جنب هلال احمر
حمل
3
نطنز
اصفهان- كاشان
10ك بعد از پل نطنز به اصفهان جنب هلال احمر
خودروي امداد
4
شهرضا
اصفهان-شهرضا
15ك مانده به شهررضا رستوران دايي ولي
حمل
5
بهارستان
اصفهان-شيراز
پليس راه اصفهان - شيراز
حمل
6
بهارستان
اصفهان-شيراز
پليس راه اصفهان - شيراز
حمل
7
نطنز
اصفهان-كاشان
30 ك مانده به نطنز از اصفهان پاركينگ دوقلوها
خودروي امداد
8
شاهين شهر
اصفهان - تهران
پليس راه اصفهان - تهران
حمل
9
شاهين شهر
اصفهان - تهران
پليس راه اصفهان - تهران
حمل
10
شاهين شهر
اصفهان - تهران
پليس راه اصفهان - تهران
خودروي امداد
11
شاهين شهر
اصفهان - تهران
اتوبان معلم پل شاهين شهر
خودروي امداد
12
كوهپايه
درون شهري
بلوار امام رضا بعد از ميدان خرمدشتي
كانكس
13
اصفهان
اصفهان - نايين
ورودي اصفهان از نايين بعد از پل راهداران ستاد نوروزي
خودروي امداد
14
تيران و كرون
تيران-داران
سراهي سدچادگان پمپ بنزين ملكا
خودروي امداد
15
خوانسار
درون شهري
بلوار باران سراه بعثت
خودروي امداد
16
نائين
درون شهري
ورودي نائين از اصفهان
حمل
17
نائين
درون شهري
ورودي نائين از اصفهان
حمل
18
نائين
درون شهري
جنب پارك غدير
حمل
19
نائين
درون شهري
جنب پارك غدير
خودروي امداد
20
داران
داران-اليگودرز
اپتداي جاده اليگودرز مجتمع رفاهي فريدن
خودروي امداد
21
فريدونشهر
داران-اليگودرز
دوراهي ازون بلاغ
خودروي امداد
22
اردستان
درون شهري
ك5 جاده اردستان - بادرود جنب پليس راه
حمل
23
اردستان
درون شهري
ك5 جاده اردستان - بادرود جنب پليس راه
حمل
24
اردستان
درون شهري
ورودي اردستان از سمت نطنز
خودروي امداد
25
اردستان
درون شهري
ورودي اردستان از سمت نطنز
دومنظوره
26
اصفهان
درون شهري
بختيار دشت جنب دانشگاه آب وبرق ستاد نوروزي
خودروي امداد
27
اصفهان
درون شهري
فلكه دانشگاه صنعتي
حمل
28
اصفهان
درون شهري
ميدان قائميه
حمل
29
اصفهان
درون شهري
ميدان ارتش
خودروي امداد
30
اصفهان
درون شهري
پل وحيد
سرويس در محل
31
اصفهان
درون شهري
اتوبان خرازي زير پل وحيد
حمل
32
اصفهان
درون شهري
اتوبان خرازي زير پل وحيد
حمل
33
اصفهان
درون شهري
ميدان جهاد
خودروي امداد
34
اصفهان
درون شهري
ميدان جمهوري
حمل
35
اصفهان
درون شهري
ميدان جمهوري
خودروي امداد
36
اصفهان
درون شهري
اتوبان اقارب پرست پل ستاري
حمل
37
اصفهان
درون شهري
اتوبان معلم پمپ بنزين كيميا
حمل
38
اصفهان
درون شهري
فلكه ملك شهر
خودروي امداد
39
اصفهان
درون شهري
خيابان طيب جنب پمپ بنزين
حمل
40
اصفهان
درون شهري
ميدان آزادي (دروازه شيراز)
حمل
41
اصفهان
درون شهري
سي و سه پل هتل كوثر
موتورسوار
42
اصفهان
درون شهري
جاده بهارستان روبروي شهرك آزمايش ستاد نوروزي
خودروي امداد
43
اصفهان
درون شهري
هزار جريب مجتمع پزشكان
سرويس در محل
44
اصفهان
درون شهري
چهار راه تختي
موتورسوار
45
اصفهان
درون شهري
خ كاوه روبروي مترو ستاد نوروزي
خودروي امداد
46
اصفهان
درون شهري
خ سعادت آباد چهارراه فرايبورگ
خودروي امداد
47
اصفهان
درون شهري
خ كاوه سراه ملك شهر
حمل
48
اصفهان
درون شهري
اتوبان چمران نرسيده به پل كاوه
حمل
49
اصفهان
درون شهري
اتوبان چمران نرسيده به پل كاوه
حمل
50
اصفهان
درون شهري
ميدان فيض
سرويس در محل
51
اصفهان
درون شهري
ميدان قدس
خودروي امداد
52
اصفهان
درون شهري
ميدان بزرگمهر
خودروي امداد
53
اصفهان
درون شهري
ميدان احمد آباد
خودروي امداد
54
اصفهان
درون شهري
پل غدير جنب مسجد
حمل
55
اصفهان
درون شهري
خ جي جنب تالار شهروند
حمل
56
اصفهان
درون شهري
زينبيه ميدان عاشق اصفهاني
حمل
57
اصفهان
درون شهري
اتوبان چمران - ميدان لاله
خودروي امداد
58
تيران و كرون
درون شهري
ميدان معلم جنب پارك آزادگان
حمل
59
تيران و كرون
درون شهري
ميدان معلم جنب پارك آزادگان
حمل
60
تيران و كرون
درون شهري
ميدان معلم جنب پارك آزادگان
خودروي امداد
61
خميني شهر
درون شهري
سه راه درچه
حمل
62
خميني شهر
درون شهري
ابتداي كمربندي خميني شهر روبروي پمپ بنزين
خودروي امداد
63
خوانسار
درون شهري
ميدان نماز
حمل
64
خوانسار
درون شهري
ميدان نماز
حمل
65
خوروبيابانك
درون شهري
ورودي خور از نائين ميدان بسيج
حمل
66
داران
درون شهري
پليس راه دامنه
حمل
67
داران
درون شهري
پليس راه دامنه
دومنظوره
68
زرين شهر
درون شهري
ورودي زرين شهر از سمت اصفهان
حمل
69
زرين شهر
درون شهري
بلوار جانبازان جنب پارك آزادگان
خودروي امداد
70
زرين شهر
درون شهري
بلوار جانبازان جنب پارك آزادگان
خودروي امداد
71
شهرضا
درون شهري
بلوار همت جنب امامزاده شاهرضا
خودروي امداد
72
شهرضا
درون شهري
بلوار همت جنب امامزاده شاهرضا
خودروي امداد
73
فولادشهر
درون شهري
پليس راه فولاد شهر
حمل
74
فولادشهر
درون شهري
پليس راه فولاد شهر
خودروي امداد
75
كوهپايه
درون شهري
بلوار امام رضا بعد از ميدان خرمدشتي
دومنظوره
76
كوهپايه
درون شهري
بلوار امام رضا بعد از ميدان خرمدشتي
دومنظوره
77
گلپايگان
درون شهري
بلوار شهيد يهشتي تقاطع كمربندي
خودروي امداد
78
گلپايگان
درون شهري
اپتداي جاده خمين ميدان معلم
حمل
79
گلپايگان
درون شهري
ميدان قاضي زاهد
حمل
80
گلپايگان
درون شهري
ابتداي جاده خوانسار ميدان ولي عصر
حمل
81
گلپايگان
درون شهري
جاده گلپايگان به گوگد ميدان نماز
خودروي امداد
82
مباركه
درون شهري
فلكه دفاع مقدس جنب ايستگاه پليس
حمل
83
مباركه
درون شهري
فلكه دفاع مقدس جنب ايستگاه پليس
حمل
84
ميمه
درون شهري
ورودي ميمه از اصفهان
حمل
85
ميمه
درون شهري
ورودي ميمه از اصفهان
حمل
86
نائين
درون شهري
ورودي نائين از اصفهان
خودروي امداد
87
نائين
درون شهري
ورودي نائين از اصفهان
خودروي امداد
88
نجف آباد
درون شهري
ورودي نجف آباد ازاصفهان - جنب هلال احمر
خودروي امداد
89
نجف آباد
درون شهري
ورودي نجف آباد ازاصفهان - جنب هلال احمر
خودروي امداد
90
باغ بهادران
زرين شهر - شهركرد
سه راهي گاز جنب اورژانس جاده اي
حمل
91
باغ بهادران
زرين شهر - شهركرد
سه راهي گاز جنب اورژانس جاده اي
حمل
92
سميرم
سميرم-شهرضا
ك15 جاده شهررضا ستاد نوروزي
دومنظوره
93
شهرضا
شهرضا- اباده
اپتداي كمربندي روبروي ترمينال كاميونداران
حمل
94
شهرضا
شهرضا- اباده
ك30 جاده شهررضا به آباده - وشاره
خودروي امداد
95
شهرضا
شهرضا- اباده
ك30 جاده شهررضا به آباده - وشاره
خودروي امداد
96
شهرضا
شهرضا- اباده
45ك مانده به شهرضا از آباده ايست بازرسي رامشه
حمل
97
بهارستان
شيراز-اصفهان
ورودي بهارستان
خودروي امداد
98
نطنز
كاشان-اردستان
اتوبان كاشان اصفهان-دوراهي يزد جنب عوارضي
حمل
99
بادرود
كاشان-اصفهان
اتوبان اصفهان به كاشان پل بادرود
خودروي امداد
100
نطنز
كاشان-اصفهان
اتوبان كاشان اصفهان-دوراهي يزد جنب عوارضي
حمل
101
نطنز
كاشان به اصفهان
اتوبان كاشان به اصفهان 10ك بعد از پل نطنز جنب هلال احمر
حمل
102
مباركه
مباركه-بروجن
فلكه دفاع مقدس جنب ايستگاه پليس
خودروي امداد
103
جندق
نائين - جندق
دوراهي خور جنب پليس راه
خودروي امداد
104
جندق
نائين - جندق
دوراهي خور جنب پليس راه
خودروي امداد
105
نجف آباد
نجف آباد- تيران
ك5 جاده تيران جنب مسجد ابوالفضل
حمل
106
نجف آباد
نجف آباد- تيران
ك5 جاده تيران جنب مسجد ابوالفضل
حمل
107
ميمه
دليجان- اصفهان
دوراهي موته
حمل
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان