فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی
ليست مراكز درماني
ردبف
نام مراكز درماني
تلفن
شماره مستقيم ستاد نوروزي
آدرس
وضعيت
1
مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
36685555
36281600- 36680614
خيابان شهداي صفه
دانشگاهي
2
حضرت امام موسي امام كاظم (ع )
3-33457670
33457993
خيابان كاوه
دانشگاهي
3
امام حسين ( ع ) كودكان
33866266
33869141
خيابان امام خميني
دانشگاهي
4
امين
34455051-34455051
32330066
خيابان ابن سينا
دانشگاهي
5
آيت اله كاشاني
4-32330091
32344491
خيابان كاشاني جنوبي
دانشگاهي
6
حضرت سيد الشهدا (ع ) - اميد
19 -32350210
32359548
خيابان خيام
دانشگاهي
7
شهيد بهشتي (زنان )
6-32367001
32364210
پل فلزي
دانشگاهي
8
شهيد چمران (قلب )
5 - 32600961
32611110
خيابان مشتاق دوم
دانشگاهي
9
شهيد آيت اله مدرس ( روانپزشكي )
42232085 -86
42233337
جاده نجف آباد
دانشگاهي
10
عيسي بن مريم
3232065-9
32339042
خيابان شمس آبادي
دانشگاهي
11
فارابي
35312020
35311463
خيابان مشتاق دوم - ارغوانيه
دانشگاهي
12
فيض
34482031-5
34451012
اول خيابان مدرس
دانشگاهي
13
نور و حضرت علي اصغر
32222127
32214047
خيابان استانداري
دانشگاهي
14
بيمارستان زهراي زينبيه
35511195-7
35520013
منطقه زينبيه - بلوار آيت اله غفاري
دانشگاهي
15
بيمارستان 577 ارتش
36281200
36218349
خيابان ارتش - خيابان بهداري
نظامي
16
بيمارستان اصفهان
18- 32330015
32345391
خيابان شيخ بهايي
خصوصي
17
بيمارستان حضرت اميرالمومنين
32291071-5
32291004
خيابان احمدآباد
خصوصي
18
بيمارستان حجتيه
36306001-5
36307020
خيابان سپهسالار
خيريه
19
بيمارستان تخصصي خانواده
36201392-4
36202128
سه راه حكيم نظامي - خيابان صفه
خصوصي
20
دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه
4- 34456061
-
خيابان هاتف - حدفاصل چهارراه ابن سينا و ميدان قدس
خيريه
21
بيمارستان سپاهان
6-36613082
36613111
خيابان مير
خصوصي
22
بيمارستان سعدي
4-36273031
36282205
خيابان نظر غربي
خصوصي
23
بيمارستان سينا
32205025
32241020
خيابان شمس آبادي
خصوصي
24
بيمارستان دكتر شريعتي
36272001-9
-
خيابان چهارباغ بالا
تامين اجتماعي
25
بيمارستان شهيد آيت اله صدوقي
32912500
32912027
خيابان بزرگمهر
سپاه پاسداران
26
بيمارستان عسگريه
32929
32922032
خيابان عسگريه
خيريه
27
بيمارستان دكتر غرضي
34912000
34912260-1
خيابان كاوه د- بالاتر از سه راه ملك شهر
تامين اجتماعي
28
بيمارستان مهرگان
32330043-5
32330043
خيابان شيخ بهايي
خصوصي
29
بيمارستان فوق تخصصي ميلاد
37774001-8
37771070
خ جانبازان - شهرك وليعصر - انتهاي خ شهيد بخشي
خصوصي
  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان