فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان مهرگان

وابستگي

خصوصي

تلفن بيمارستان

32330043

فاكس بيمارستان

32330043

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32330043

تلفن سوپروايزر

32330043

 

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

مامايي

15

163-109

-

2

جراحي زنان

19

152-112

-

3

اورژانس

5

115

-

4

اتاق عمل

4

110-134

-

5

NICU

4

159-113

-

6

زايشگاه

8

162-114

-

مجموعه مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

داخلي

تلفن

1

راديولوژي

118

5-32330043

2

آزمايشگاه

107

32368271

3

داروخانه

135

32333104

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان