فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان دكتر غرضي

وابستگي

تامين اجتماعي

تلفن بيمارستان

34912000

فاكس بيمارستان

34515922

تلفن مستقيم ستادنوروزي 34912222

تلفن سوپروايزر

34912222

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس(بستري)

16

2231-2232

34912231

2

اورژانس(ادميت)

6

2236

34912236

3

اتاق عمل

2

2221

34912222

4

زايشگاه

6

2217

34912217

5

C.C.U

6

2227

34912227

6

جراحي مردان و داخلي و قلب مردان

36

2206

34912206

7

جراحي زنان و داخلي و قلب زنان

32

2204

34912204

8

اطفال و مامايي

30

2211

34912211

9

I.C.U

6

2225

34912225

10

نوزادان بيمار

8

2224

34912224

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

راديولوژي

34912241

4

آزمايشگاه

34912240

2

سي تي اسكن

34912395

5

داروخانه

34912245

3

سونوگرافي

34912242

 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان