فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان عسگريه

وابستگي

خيريه

تلفن بيمارستان

32929

فاكس بيمارستان

32255891

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32922032

تلفن سوپروايزر

32922030

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

داخلي

17

2200

32922200

2

اطفال

12

2220

32922220

3

زنان و زايمان ايراني

41

2400

32922400

4

زنان و زايمان داخل جراحي2

12

2167

32922167

5

جراحي عمومي

42

2300

32922300

6

CCU

8

2240

32922240

7

Post CCU

7

2241

32922241

8

نوزادان

9

2230

32922230

9

آي سي يو نوزادان

8

2231

32922231

10

بخش ويژه

19

2500

32922500

11

ICU

9

2110

32922110

12

اتاق عمل

7

2100

32922100

13

اورژانس

23

2160

32922160

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

32922170

4

سونوگرافي

32922176

2

تصويربرداري

32922180

5

فيزيوتراپي

329221 9 0

3

داروخانه

32922068

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان