فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان شهيد آيت ا... صدوقي

وابستگي

سپاه پاسداران

تلفن بيمارستان

32912500

فاكس بيمارستان

32644183

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32912027

تلفن سوپروايزر

32912222

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

30

3918

32913918

2

سي سي يو

10

2319

32912319

3

ان اي سي يو

15

2218

32913918

4

اي سي يو

12

2129

32912319

5

جراحي برادران

22

1004

32911004

6

جراحي خواهران

22

1313

32911313

7

داخلي برادران

22

1204

32911204

8

داخلي خواهران

22

1304

32911304

9

ارتوپدي

ادغام

1104

32911104

10

اتاق عمل برادران

-

1121

32911121

11

اتاق عمل خواهران

-

1216

32911216

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

32912925

2

راديولوژي

32912901

3

ام آر اي

32914071

 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان