فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان دكترشريعتي

وابستگي

تامين اجتماعي

تلفن بيمارستان

36272001

فاكس بيمارستان

36243028

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36279963

تلفن سوپروايزر

36276055

 مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

بخش جراحي اعصاب+جراحي زنان

35

2610

36942610

2

ارتوپدي مردان + جراحي مردان

35

2620

36942620

3

داخلي زنان+داخلي مردان

33

2206-2208

36942206

4

نوزادان(مستقل)

32

2224

36942224

5

اطفال(مستقل)

32

2258-2600

36942258

6

PoCCu+CCU (مستقل)

16

2205-2204

36942204

7

ICU (مستقل)

12

2357-2355

36942355

8

اورژانس(مستقل)

27+1(اتاق ايزوله)

2462-2452

36942462

9

دياليز(مستقل)

15

2245

36942245

10

قلب+ داخلي اعصاب

28

2213-2200

36942200

11

مامايي(مستقل)

35

2228

36942228

12

اتاق عمل

روزعادي(6)-تعطيل(2)

2318-2319

36942318

13

بخش جراحي اعصاب+جراحي زنان

35

2610

36942610

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

36942500

3

راديولوژي

36942426

2

داروخانه

36942477

 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان