فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان سينا

وابستگي

خصوصي

تلفن بيمارستان

32205025

فاكس بيمارستان

32216494

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32241020

تلفن سوپروايزر

32202406

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

CCU

11

350

32205025

2

مامايي

15

200

32205025

3

جراحي زنان ،داخلي

15

220

 

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

32205025

3

داروخانه

32202633

2

راديولوژي

32205025

4

سي تي ا سكن - MRI

32241022

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان