فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان سعدي

وابستگي

خصوصي

تلفن بيمارستان

4-36273031

فاكس بيمارستان

36282205

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36282205

تلفن سوپروايزر

95014817

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

7

414

-

2

ICU قلب

4

462

-

3

NICU

5

236

-

4

CCU

14

460

-

5

داخلي

21

220

-

6

مامايي

34

235

-

7

جراحي

7

422

-

8

VIP

7

429

-

9

نوزادان

8

236

-

10

آنژيوگرافي

10

467

-

11

اتاق عمل

6

222-443

-

12

زايشگاه

2 زايمان-7 ليبر

224

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

تصويربرداري

436

3

داروخانه

435

2

ازمايشگاه

317-318

4

پاتولوژي

423

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان