فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان سپاهان

وابستگي

خصوصي

تلفن بيمارستان

36613082-6

فاكس بيمارستان

6628760

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36613111

تلفن سوپروايزر

داخلي224 

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

6

220

36618760

2

اتاق عمل

4

316-315

36617957

3

CCU

8

260

36628770

4

ICU قلب

3

274

36644422

5

اتاق عمل قلب

2

247

-

6

آنژيوگرافي

-

246-241

-

7

مامايي

12

200

-

8

زايشگاه

5

238-232

36616066

9

نوزادان

5

236

-

10

داخلي

20

400

-

11

جراحي

25

300

-

12

راديولوژي

-

281

-

13

آزمايشگاه

-

249-248

-

14

داروخانه

-

293

36623237

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

248-249

3

داروخانه

293

2

راديولوژي

281

 

 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان