فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س)

وابستگي

خيريه

تلفن بيمارستان

4- 34456061

فاكس بيمارستان34454300-34456065

تلفن مستقيم ستادنوروزي 

تلفن سوپروايزر

09135646300

 

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

10

2304-2303

-

2

قلب

10

2320- 2321

-

3

CCU-POSTCCU

4+7

2339- 2334

-

4

ICU

7

2342- 2341

-

5

اتاق عمل

5

2351- 2350

-

6

داخلي و جراحي مردان

14

2355- 2354

-

7

داخلي و جراحي زنان

14

2373- 2372

-

8

همودياليز

21

2505- 2504

-

9

NICU

6

2431- 2430

-

10

زنان و زايمان

29

2450-2451

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

34477902

4

دندانپزشكي

34467427

2

راديولوژي

-

5

درمانگاه

-

3

داروخانه

34456070

  

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان