فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان تخصصي خانواده

وابستگي

خصوصي

تلفن بيمارستان

36201392

فاكس بيمارستان

36202128

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36202128

تلفن سوپروايزر

 09133063404

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

مامايي

21

240-298

-

2

جراحي

21

225-276

-

3

اورژانس

6

285-293-367

36202128

4

نوزادان

6

299-288

-

5

NICU

6

299-288

36201386

6

ICU

6

361-362

3601374

7

CCU

6

204

36201395

8

داخلي

10

322

-

9

زايشگاه

9

396-380

36201380

10

اتاق عمل

3

311-350

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

36201390

3

داروخانه

36201385

2

راديولوژي

395داخلي

8 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان