فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان حجتيه(ع)

وابستگي

خيريه

تلفن بيمارستان

7-36306001

فاكس بيمارستان

36607020

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36307020

تلفن سوپروايزر

36306001

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

10

207

-

2

زايشگاه و زنان

10

221

-

3

نوزادان

8

227

-

4

جنرال

10

248-240

-

5

اطاق عمل

3

232-235

-

6

دياليز زنان

24

214

-

7

دياليز مردان

12

213

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ... 
 
رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

راديولوژي

231

3

دندانپزشكي

216

2

آزمايشگاه

205

4

داروخانه

219

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان