فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع)

وابستگي

خصوصي

تلفن بيمارستان

4-32291071

فاكس بيمارستان

32291318

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32291004

تلفن سوپروايزر

225

 

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

جراحي برادران

24

217-218

-

2

جراحي زنان

23

249-248

-

3

مامايي

19

287-286

-

4

اتاق عمل

6

368-369

32296345

5

اورژانس

15

351-350

32291053

6

زايشگاه

11

232-233

32291002

7

CCU

7

381-380

32296343

8

ICU

7

289-284

32286014

9

نوزادان

9

230-339

-

 

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

343-342

3

داروخانه

253

2

راديولوژي

227
 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان