فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان اصفهان

وابستگي خصوصي

تلفن بيمارستان

18- 32330015

فاكس بيمارستان

32360539

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32345391

تلفن سوپروايزر

32345391

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

6

201

32345391

2

داخلي

11

230

-

3

داخلي- جراحي

13

241

-

4

مامائي

14

260

-

5

نوزادان

6

264

-

6

زايشگاه

4

271-270

-

7

CCU- Post ccu

8

226

32345390

8

اتاق عمل

4

225-224

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

راديولوژي

221

 

 

 

2

آزمايشگاه

217

 

 

 

3

داروخانه

203

 

 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان