فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان 577 ارتش

وابستگي

نظامي

تلفن بيمارستان

36281200

فاكس بيمارستان

36280504

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36218349

تلفن سوپروايزر

36218349

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

راديولوژي

-

236

-

2

آزمايشگاه

-

229

-

3

اورژانس

10

227

-

4

جراحي

15

230

-

5

داخلي

17

204

-

6

CCU

4

201

-

7

اعصاب وروان

17

261

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

راديولوژي

236

2

آزمايشگاه

229

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان