فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

بيمارستان زهراي زينبيه (س)

وابستگي

دانشگاهي

تلفن بيمارستان

7- 35511195

فاكس بيمارستان

35522243

تلفن مستقيم ستادنوروزي 35520013

تلفن سوپروايزر

35520013

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

بخش جراحي

29

208

-

2

بخش مامايي

10

220

-

3

بخش نوزادان

2

200

-

4

بلوك زايمان

6

130

35522241

5

اورژانس

6

115

-

6

اتاق عمل

5

150- 151 - 152

35520011

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

7- 35511195

2

راديولوژي

7- 35511195

3

داروخانه

35520012

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان