فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني نور وحضرت علي اصغر(ع)

وابستگي

دانشگاهي

تلفن بيمارستان

32222127

فاكس بيمارستان

32222255

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32214047

تلفن سوپروايزر

32214047

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس داخلي قلب

18

353

32220167

2

اورژانس مسمومين

15

235

-

3

اورژانس روان مردان

12

324-326

-

4

اورژانس روان زنان

11

322

-

5

آي سي يو داخلي

5

352

-

6

آي سي يو مسمومين

6

237

-

7

داخلي

25

445-446

-

8

سي سي يو

9

395

32224198

9

دياليز

23
(3)+ HBS

405

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

95015301

7

نوار قلب

350

2

راديولوژي

95024104

8

نوار مغز

376 (اداري)

3

تست ورزش

267(اداري)

9

دياليز صفاقي

406

4

ECT

363

10

پيس موقت

آنكال

5

اكو

276

11

MMT

361

6

تزريقات

265

 

 

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان