فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

فيض

وابستگي

دانشگاهي

تلفن بيمارستان

34452031

فاكس بيمارستان

34451012

تلفن مستقيم ستادنوروزي 34451012

تلفن سوپروايزر

209

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

چشم مردان

27

258-232

---

2

چشم زنان

25

267-268

---

3

اتاق عمل

8

265-327

34473597

4

اور‍ژانس چشم

اسليت

365

---

5

اور‍‍ژانس قلب

15

274-284

34473598

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

251-252-253

2

راديولو‍ژي

255-256

3

داروخانه

291

4

بانك خون

252

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان