فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني

فارابي

وابستگي

دانشگاهي

تلفن بيمارستان

35312020

فاكس بيمارستان

35311460

تلفن مستقيم ستادنوروزي 35311463

تلفن سوپروايزر

35311463

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس جنرال

12

-

-

2

اورژانس روانپزشكي مردان

12

-

-

3

اتاق عمل

4

-

-

4

روانپزشكي

258

-

-

5

چشم

10

-

-

6

داخلي

8

-

-

7

ارتوپدي

2

-

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

داخلي 210

2

راديولوژي

داخلي 209

3

داروخانه

داخلي 347

4

سونوگرافي

داخلي 214

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان