فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني شهيد بهشتي (زنان)

وابستگي

دانشگاهي

تلفن بيمارستان

6-32367001-32363600

فاكس بيمارستان

32362191

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32364210

تلفن سوپروايزر 32364210

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

5

2370

-

2

اتاق عمل

5

2257 ، 2258

-

3

جراحي زنان

35

2273 ، 2274

-

4

Post partume

39

2273 ، 2274

-

5

ICU

5

2262 ، 2362

-

6

NICU

20

2276

-

7

داخلي نوزادان

15

2277

-

8

ليبر

13

2255 ، 2256

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

6-32367001 ، داخلي 2252

2

پاتولوژي

6-32367001 ، داخلي 2271

3

راديولولوژي و ماموگرافي

6-32367001 ، داخلي 2250

4

سونوگرافي

6-32367001 ، داخلي 2247

5

داروخانه

6-32367001 ، داخلي 2295 و 2245

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان