فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

 

نام مركز درماني

حضرت سيدالشهداء(ع)(اميد)

وابستگي

دانشگاهي

 

تلفن

19 -32350210

فاكس

32363224

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32359548 (صبح)

سوپروايزر

2020

 

 

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

مردان يك

18

2275-2273

-

2

مردان دو

18

2276-2274

-

3

زنان يك

19

2259-2257

-

4

زنان دو

18

2258-2256

-

5

اطفال يك

19

2253-2251

-

6

اطفال دو

18

2254-2252

-

7

ICU

8

2268-2297

-

8

اورژانس

16

2103-2090

-

9

تالاسمي و هموفيلي

35

2191-2192

-

10

كموتراپي

35

2203-2202

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

راديولوژي

2100

7

درمانگاه اطفال

2295

2

آزمايشگاه

2032

8

درمانگاه آنكولوژي

2058

3

داروخانه

2049

9

كنترل عفونت

2043

4

تغذيه

2224

10

بهداشت

2200

5

درمانگاه تالاسمي و هموفيلي

2191

11

تجهيزات پزشكي

2227

6

آموزش به بيمار

2014

12

تأسيسات

125

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان