فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني آيت اله كاشاني

وابستگي

دانشگاهي

تلفن 4-32330091

فاكس بيمارستان

32335030

تلفن مستقيم ستادنوروزي 32330066

تلفن سوپروايزر

32344490

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

29

343

32344491

2

داخلي اعصاب(نورولوژي)

21

234

-

3

ارتوپدي

37

283

-

4

اعصاب ICU

9

398

32343263

5

جراحي ICU

7

321

32343265

6

ويژه ICU

7

226

32355532

7

جنرال ICU

8

346

-

8

اتاق عمل اعصاب و ارتوپدي

8 اتاق

218-392

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...

رديف

نام بخش

تلفن

1

راديولوژي- سي تي اسكن

356-288-281

2

آزمايشگاه-بانك خون

276-277

3

داروخانه

233-389

4

فيزيوتراپي

253

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان