فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني اميــن

وابستگي

دانشگاهي

تلفن -9 344550519-34455051

فاكس بيمارستان

34459002

تلفن مستقيم ستادنوروزي 34455059

تلفن سوپروايزر

34455059

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

27

232

34455059

2

زايشگاه

10

233-234

-

3

جراحي زنان

25

349-348

-

4

جراحي مردان

31

266-265

-

5

داخلي

15

325-324

-

6

ايزوله تنفسي وICU

21

311-245-322-323

-

7

CCU

13

450

-

8

POST CCU

10

458

-

9

اطفال

9

255

-

10

نوزادان

12

240

-

11

NICU

8

242-243

-

12

اتاق عمل

4

295-294

-

13

دياليز

21

432

34459151

14

منتخب

10

204

-

15

مادران پرخطر

10

347

-

ادامه مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ... ...

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

236-211-252-

2

بانك خون

250

3

تصويربرداري

(424) CT (221) - MRIپذيرش (418)-

4

داروخانه

293-393

5

فيزيوتراپي

389

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان