فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني امام حسين (ع)(كودكان)

وابستگي

دولتي

تلفن 33866266

فاكس بيمارستان

33868286

تلفن مستقيم ستادنوروزي 36633366

تلفن سوپروايزر

 

مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(icu.ccu.nicu )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

20

2113- 2114

-

2

PICU

13

3513- 3514

-

3

NICU

10

3313- 3314

-

4

كودكان يك

30

2313- 2314

-

5

كودكان دو

30

3113- 3114

-

6

كودكان سه

15

4113- 4115

-

 

اتاق عمل

3

4212- 4215

-

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...


رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

1111- 1110

3

داروخانه

2400- 2500

2

راديولوژي

1215- 1212

4

درمانگاه

2216- 2219 - 2221

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان