فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

نام مركز درماني حضرت امام موسي كاظم(ع)(سوانح سوختگي)

وابستگي

دانشگاهي

تلفن 3-33457670

فاكس بيمارستان

33458803

تلفن مستقيم ستادنوروزي 33457993

تلفن سوپروايزر

3-33457670
داخلي 114

مجموعه مجموعه بخش هاي درماني: اعم از اورژانس ، بخش هاي ويژه(ICU,CCU,NICU )، بخش هاي بستري ، اتاق عمل و...

رديف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

1

اورژانس

6

116-115

3-33457670

2

سوختگي

17

172-171

3-33457670

3

BICU1

5

178-177

3-33457670

4

BICU2

8

176-175

3-33457670

5

BICU3

9

174-173

3-33457670

6

اتاق عمل

4

182-181-180-179

3-33457670

مجموعه واحدهاي تشخيصي و درماني: اعم از ازمايشگاه ،راديولوژي، داروخانه و ...


رديف

نام بخش

تلفن

رديف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

3-33457670-
داخلي 143

3

داروخانه(صبح)

3-33457670-
داخلي 141

2

راديولوژي

3-33457670-
داخلي 145

4

فيزيوتراپي
(آنكال)

3-33457670-
داخلي 146

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان