فیلم برنامه هااصفهان 1400نقشه اصفهانمعرفی اصفهانصفحه اصلی

بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

 

نام مركز درماني

زهراي زينبيه(س)

وابستگي

بيمارستان هاي تابعه دانشگاه

تلفن

7-35511196

فاكس

35522243

آدرس: اصفهان، خيابان زينبيه

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان